ACSTRE CIO 2010
AКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Местните данъци и такси са един от основните източници на приходи за всяка община. Това изисква използването на надеждна и напълно прозрачна за ръководството на общината програмна система, осигуряваща интегрирани услуги на гражданите и бизнеса.

АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ /МДТ/ е новият член на фамилията програмни продукти АКСТЪР. Чрез него Софтуерна група АКСТЪР предоставя на общините качествено нов тип информационна система.

Архитектура

Обработвани данни

Системата обхваща следните обекти:
 • Декларации по чл.14 за недвижима собственост на частни лица
 • Декларации по чл.17 за недвижима собственост на юридически лица
 • Декларации за определяне на ТБО
 • Декларации за земеделски земи
 • Декларации за право на строеж
 • Декларации по чл. 54 за МПС
 • Декларации по чл. 54 за ППС без МПС
 • Декларации по чл. 54 за въздухоплавателни превозни средства
 • Декларации по чл. 54 за плавателни превозни средства
 • Декларации по чл. 61 за извършвана патентна дейност
 • Декларации по чл. 32 за наследства
 • Декларации по чл. 49 за ппрехвърляния и дарения
 • Декларации за притежавано куче
 • Административни актове и наказателни постановления
 • Покани за доброволни плащания
 • Актове за прихващания и възстановяване
 • Искания за документи

За всеки тип обект е изграден специфичен регистър, предоставящ диалогови форми, максимално близки до съответните хартиени документи. По всеки регистър се осигурява формирането на произволни условия за търсене, резултатите, от които могат да се оформят в разнообразни справки във връзка с декларираните данни.

Задължения и плащания

Обработват се:
 • Данък и ТБО за недвижима собственост на частни лица
 • Данък и ТБО за недвижима собственост на юридически лица
 • Данък за притежание на моторни превозни средства
 • Данък за притежание пътни превозни средства без МПС
 • Данък за притежание на плавателни превозни средства
 • Данък за притежание на въздухоплавателни превозни средства
 • Данък за упражняване на патентни дейности
 • Данък при наследства
 • Данък при прехвърляния и дарения
 • Данък за притежание куче
 • Такси за извършвани услуги на гражданите
 • Глоби по наказателни постановления
 

Осигурена е пълна история на завежданите задължения и извършваните плащания по години, автоматично олихвяване, категоризация на плащанията в сметки и партиди, възможност за приключване на всеки касиер.

Справки

Справките се разпределят в следните категории:

Общи справки. Извършват се върху декларираните данни (всеки тип от документите посочени по-горе) и позволяват изготвянето на списъци по произволни комбинации от условия.

Счетоводни справки. Те са подробни и обобщени и обхващат задълженията и извършваните плащания (дейността на касата).

Контролни справки. Предоставят подробна историческа информация за извършваните от всеки оператор действия.

Публикуване

Справките могат да бъдат изготвени под формата на HTML таблици и автоматично публикувани на страницата на общината. Така например гражданите ще могат във всеки момент да проверят какви са декларираните им данни и непогасените им задължения. За целта е достатъчно да въведат ЕГН и потребителски номер.

Отдалечен достъп

Интерфейсът на системата при извършване на отдалечен достъп по нищо не се различава от този при работа в локална мрежа. Единственото изискване е налична интернет връзка. Тази технология позволява на кметствата да предоставят услуги по събиране на МДТ.

Миграция на данните

Системата разполага с мощен апарат за анализ на некоректно натрупаните данни в съществуващата сега система. Инструментите позволяват да бъдат открити и отстранени грешките в опростен и гъвкав интерактивен режим. Направените изменения могат да бъдат съхранени за бъдещи анализи.

Внедряване и обучение

Внедряването на система продължава около седмица и включва следните дейности:

 • Анализ на данните и осигуряване на технология за отстраняване на неточностите, в данните
 • Миграция на данните и обучение на персонала

Гаранционно и извънгаранционно обслужване

За системата АКСТЪР Местни данъци и такси се осигурява гаранционно и извънгаранционно обслужване. Системите АКСТЪР могат да бъдат обслужвани и администрирани дистационно от “Контролен център АКСТЪР”.

Оперативна съвместимост

АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ обменя данни с останалите системи от фамилията АКСТЪР и удовлетворява всички изисквания на ЗЕУ.