ACSTRE CIO 2005
е-администрация с АКСТЪР-2005

ФАМИЛИЯТА АКСТЪР-2005 е комплект от единадесет програмни продукта, обхващащи най-трудоемката и подлежаща на автоматизация част от дейността на общинската администрация. АКСТЪР-2005 осигурява организация на работа, при която всеки документ, създаван в администрацията, се съхранява в съвременна база от данни, така че може да бъде намерен с няколко кликвания на мишката от всеки служител, който има съответните права. Така между висшия административен персонал и крайния документ няма служител-посредник. Всеки ръководител, кметът, неговите заместници, директорите на дирекции могат да достигнат до интересуващата ги преписка и до документите в нея за няколко секунди, да се запознаят с тяхното съдържание и да вземат правилното решение, без да се налага да прекъсват работата на своя служител и без да се налага последният да рови в папките си. Фактът, че служителят знае, че във всеки момент ръководният екип може да проконтролира работата му на ниво краен документ извежда качеството на работата на администрацията на ново много по-високо и съвременно ниво.

Важни елементи на предлаганите от АКСТЪР 2005 решения са:

  Пълноценно софтуерно осигуряване на общински център за информация и услуги на гражданите (т.нар. “Обслужване на едно гише”, “Front office” и др.).

  Автоматизиране на работата на най-натоварените отдели чрез изграждане на общинската информационна система (“Back office”). 

  Осигуряване на средства за действен контрол и активно управление на административните процедури и процеси (документооборот и контрол на решенията).

  Възможност на всяка подсистема да работи както самостоятелно, така и съвместно (обменяйки данни) с други подсистеми на общинската администрация.

  Възможност за отделно и поетапно внедряване на подсистемите.

  Системите АКСТЪР са отворени за връзка с програмни системи на други производители.


 

АКСТЪР-2005 се състои от три групи програми:

ГРУПАТА BACK ОФИС обхваща продуктите, с които общинските специалисти работят ежедневно:

АКСТЪР-ОБЩИНСКИ ИМОТИ има за цел да изгражда и поддържа единна картотека на общинските имоти.

АКСТЪР-НАЕМИ е подпомага процесите по регистрирането на договорите за наеми и анексите към тях.

АКСТЪР-КАСА обслужва приходната каса на общината.

АКСТЪР-ОБЩИНСКИ ЛИЦЕНЗИ служи за подготовка и издаване на лицензи и разрешителни за търговска дейност.

АКСТЪР-КАДАСТЪР е система за кадастър и регистрация на недвижимата собственост и се използува от отделите “ТСУ” и “Архитектура”.

ГРУПАТА ФРОНТ ОФИС обхваща продуктите, с чиято помощ се организира и контролира движението на документите (АКСТЪР-ОФИС), възлагането на задачите, отчитането им и техния контрол, създаването на пълен електронен архив, преминаването към безхартиен модел на работа (работа с електронни документи), използването на електронния подпис в ежедневната работа.

АКСТЪР-ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС осигурява просто и евтино решение при използването на електронен подпис от всеки служител на общинската администрация. ГРУПАТА WEB-ОФИС разширява възможностите на общинската информационна система чрез предоставяне на различни WEB услуги.

ГРУПАТА WEB ОФИС позволява на отдалечени клиенти да имат достъп до документооборотната система посредством WEB интерфейс. Предназначен e за връзка на кметства с общинската информационна система, осигуряване на достъп на служители от дома им посредством стандартна Интернет връзка.

АКСТЪР-WEB-СЪРВЪР е информационен WEB портал за община. Съдържа информация за общината и услугите, които тя предоставя на гражданите. Порталът позволява служителите ежедневно да го актуализират и променят, без да е необходимо да са WEB дизайнери и програмисти.

АКСТЪР-КОМУНИКАТОР е програмен модул, осигуряващ автоматичен обмен на документи с документооборотните системи на други администрации. С негова помощ се изгражда Националната документооборотна инфраструктура©

АКСТЪР-WEB УСЛУГИ осигурява възможност за завеждане на молби за услуги от отдалечени офиси или от дома, чрез използване на WEB технологии и/или електронен подпис. Така подаването на документи за административни услуги може да стане в най-близкия офис на държавната или общинска администрация, а получаването на готовия документ по най-удобния за клиента начин.