Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Стопанска дейност


УСЛУГА № 2001

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТ

Необходими документи:

-Заявление по образец;

-Документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху конкретен недвижим имот (при наличие);

-Актуална скица на имота, издадена и заверена  от компетентен орган;

-Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място (при необходимост);

-Удостоверение за данъчна оценка на имота, издадена от МДТ по местонахождение на имота, в която молителят е вписан като собственик;

-Нотариално заверено пълномощно за представител;

-Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

-Документ за платена такса.

ТАКСА: 10.00 лв. / СРОК: 14 дни

  

УСЛУГА № 2002

Необходими документи:

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ, ЧЕ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е ОТПИСАН ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

-Заявление по образец;

-Документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху конкретен недвижим имот (при наличие);

 -Актуална скица на имота, издадена и заверена  от компетентен орган;

-Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място (при необходимост);

-Удостоверение за наследници (при необходимост);

-Заповед за отписване на имота (при наличие);

-Нотариално заверено пълномощно за представител;

-Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;

-Документ за платена такса.

  ТАКСА: Размерът натаксата е определен в чл. 77, ал.8 на Наредбата а за реда на придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество

ТАКСА: 10.00 лв. / СРОК: 14 дниУСЛУГА № 2003


ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Декларация за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, вкл. по законодателството на друга държава - членка на ЕС;
- Документи, изискващи се от нормативните актове, които уреждат упражняването на съответната дейност /Удостоверение за регистрация, издадено от Областна дирекция безопасност на храните - Габрово и др./;
- Схема /извадка от кадастрален план/, заверена от гл. Архитект на общината за възможността и начина на разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения за търговия на открито.

І-ва търговска зона
1.ул.”П.Р.Славейков” от ул.”Стара планина” до старинния мост.
2.ул.”Ангел Кънчев” от старинния площад до ул. „Шипка”
3. ул.”Проф.П.Райков”.
4. ул.”Бачо Киро”.

ІІ-ра търговска зона
1. ул.”П.Р.Славейков” от ул.”Стара планина” до стадиона.
2. Плачковци - пл.”Илинден”.
3.Плачковци - ул.”Стара планина” от ТПК ”Колективен труд” до ДСК и ул.”Бузлуджа” до ОУ ”В.Левски”.
4 ул.”В.Левски “ в участъка от ул.”А.Кънчев” до ж.п.прелеза.
5.ул.”А.Кънчев” от ул.”Шипка” до гаров площад
6. ул. „ Стара планина” гр. Трявна.

ІІІ –та търговска зона
Останалите части от гр.Трявна и гр.Плачковци, заедно с присъединените квартали и селата на територията на общината.
1. Таксите се определят на кв.м.
ТАКСА:
1-ва зона   
до 5 кв.м. / на ден 0.80 лв. / на месец 15.00 лв.
от 6 до 10 кв.м  / на ден  0.65 лв. / на месец 10.00 лв.
над 10 кв.м. / на ден 0.55 лв. / на месец 7.00 лв.
2-ра зона   
до 5 кв.м. / на ден  0.50 лв. / на месец 10.00 лв.
от 6 до 10 кв.м / на ден 0.45 лв. / на месец 7.00 лв.
над 10 кв.м. / на ден 0.40 лв. / на месец  5.00 лв.
3-та зона   
до 5 кв.м. / на ден 0.45 лв. / на месец 6.50 лв.
от 6 до 10 кв.м / на ден 0.40 лв. / на месец 5.50 лв.
над 10 кв.м / на ден 0.35 лв. / на месец 4.50 лв.

За предоставяне на услуги с детски акумулаторни колички – 30.00 лв./месец - за брой

* При монтирани с разрешение на гл. архитект на постоянно място навеси, тенти, шапрони и др. конструкции, за които има издадено разрешение за сезонна търговия за периода, през който не се извършва търговска дейност, ползвателите на общински терени заплащат 10 % от таксите.
СРОК: 7 дни

*УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО ЧРЕЗ ОБЩИНА ТРЯВНА. УСЛУГАТА СЕ ЗАПЛАЩА ОТДЕЛНО

УСЛУГА № 2004

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

-Заявление по образец;

-Документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху конкретен недвижим имот (при наличие);

-Актуална скица на имота, издадена и заверена  от компетентен орган;

-Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място (при необходимост);

-Удостоверение за наличие/липса на задължения към

 община Трявна;

-Нотариално заверено пълномощно за представител;

-Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 10.00лв. / СРОК: 14 дни


УСЛУГА № 2005
КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
- Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
- Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец
- Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, съгласно изискванията на наредба по чл.121 ал.5;
- Формуляр за определяне на категорията по образец;
- Копия от документите за собственост на обекта;
- Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
- Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
- Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
- Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
ТАКСА:
1. за категоризиране на места за настаняване клас А - хотели, мотели:
а) до 30 стаи - 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 1 200 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 1 900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 2 800 лв.;
д) над 500 стаи - 5 000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи - 200 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 400 лв.;
в) от 41 до 60 стаи - 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 2 000 лв.;
д) над 100 стаи - 4 000 лв.;
При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.
СРОК: 74 дни
* СЛЕД 14 ДНИ СЕ ИЗДАВА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВАЖАЩО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ
*УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА И УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЧЕ ФИРМАТА НЕ Е В ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ИЛИ В ЛИКВИДАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО ЧРЕЗ ОБЩИНА ТРЯВНА. УСЛУГАТА СЕ ЗАПЛАЩА ОТДЕЛНО.
Формуляр на справка за квалификация: изтеглете 2005_2
Формуляр за определяне на категорията: изтеглете 2005_1

УСЛУГА № 2006
КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ КЛАС Б - стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Удостоверение за актуална съдебна регистрация /за физически лица не се изисква /;
- Формуляр за определяне на категорията по образец;
- Копия от документите за собственост на обекта;
- Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
- Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
- Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма .
ТАКСА:
а) за едно легло - 10 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 10,00 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг - 10 лв. на брой.
СРОК: 74 дни
* СЛЕД 14 ДНИ СЕ ИЗДАВА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВАЖАЩО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ
*УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО ЧРЕЗ ОБЩИНА ТРЯВНА. УСЛУГАТА СЕ ЗАПЛАЩА ОТДЕЛНО
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление 
Формуляр за определяне на категорията: изтеглете 2005_1

УСЛУГА № 2007
КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
- Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
- Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;
- Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;
- Формуляр за определяне на категорията по образец;
- Копия от документите за собственост на обекта;
- Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
- Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
- Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
- Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма .
ТАКСА:
а) до 20 места за сядане - 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 1 500 лв.;
д) над 300 места за сядане - 2 000 лв.;
При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.
СРОК: 74 дни
* СЛЕД 14 ДНИ СЕ ИЗДАВА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВАЖАЩО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ
*УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА И УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЧЕ ФИРМАТА НЕ Е В ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ИЛИ В ЛИКВИДАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО ЧРЕЗ ОБЩИНА ТРЯВНА. УСЛУГАТА СЕ ЗАПЛАЩА ОТДЕЛНО.
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление 
Формуляр на справка за квалификация: изтеглете 2007_2
Формуляр за определяне на категорията: изтеглете 2007_1

УСЛУГА № 2008
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НА СОБСТВЕНИКА НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНА ВЪРХУ НЕЯ СГРАДА С ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Актуална скица на имота по действащия план на населеното място;
- Документ за собственост на сградата, договор за учредено право на строеж и други документи, доказващи собствеността му и законността на построената сграда;
- Копие от нотариален акт за реализирано строителство;
- Копие от удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен;
- Копие от съдебна регистрация /за юридически лица/;
- Актуално състояние на фирмата или ЕИК(когато заявлението се подава от физическо или юридическо лице регистрирано по Търговския закон);
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.
ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата
*УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО ЧРЕЗ ОБЩИНА ТРЯВНА. УСЛУГАТА СЕ ЗАПЛАЩА ОТДЕЛНО.
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2009

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ДОГОВОР ЗА:
* ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТ;
* ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩЕ;
* ЗА ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ.
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Документ, доказващ правния интерес на лицето.
- Нотариално заверено пълномощно за представител(когато е необходимо);
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Квитанция за платена такса;
ТАКСА: 3.60лв. / СРОК: 7 дни
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2010
УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ И / ИЛИ ПРИСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА, ПОСТРОЕНА ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Документ за собственост;
- Удостоверение за идентичност на имота по всички приходни планове на населеното място(при необходимост);
- Удостоверение за актуално състояние на фирмата или ЕИК(когато заявлението се подава от физическо или юридическо лице регистрирано по Търговския закон);
- Виза за проектиране на надстройка /пристройка.
- Протокол от общото събрание за съгласие на всички собственици в сградата за учредено право на надстрояване или пристрояваяне, като сградата е в режим на етажна собственост(при необходимост);
ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата
*УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО ЧРЕЗ ОБЩИНА ТРЯВНА. УСЛУГАТА СЕ ЗАПЛАЩА ОТДЕЛНО.
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2011
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ДЕАКТУВАНЕ НА ИМОТ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към Oбщина Трявна;
- Документ за собственост;
- Актуална скица на имота по действащия план на населеното място;
- Удостоверение за идентичност на имот по всички предходни планова на населеното място ( при необходимост);
- Квитанция за внесена такса.
ТАКСА: 3.60 лв. / СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2012
ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Документ, доказващ правния интерес на лицето;
- Квитанция за платена такса;
ТАКСА: 3.60 лв. / СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2013
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА, ЧЕ ДАДЕН ИМОТ НЕ Е ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Необходими документи:
1.    Заявление по образец;
2.    Молба-декларация;
3.    Актуална скица на имота, издадена и заверена от компетентен орган;
4.    Документ за собственост на имота;
5.    Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на

населеното място;

6.    Удостоверение за наследници /при необходимост/;
7.    Удостоверение за данъчна оценка на имота;
8.    Пълномощно;

9.    Удостоверение за наличие/липса на задължение към община Трявна.

10.  Удостоверение за търпимост на сградата или друг документ, доказващ законността   на сградата (при необходимост).

11.   Квитанция за платена такса (след издаване на услугата)


ТАКСА: 5.00 лв. / СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2014
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЯ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
Необходими документи:
- Искане по образец;
- Актуална заверена скица на имота.
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
ЗАБЕЛЕЖКА:
след представяне на изискуемите документи се изготвя договор за наем по образец
ТАКСА БЕЗ ДДС:
след сключването на договор се заплаща наем съгласно Тарифа за определяне на началния минимален размер на годишния наем и аренда за декар площ при предоставяне  на земеделски земи общинска собственост под наем и аренда.
СРОК: 14 дни за едногодишни договори
          60 дни за многогодишни договори

Формуляр на искане: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2015
ИЗДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ДЪРВОДОБИВ
Необходими документи:
- Уведомление по образец;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 10.00 лв. /СРОК: 2 дни
Формуляр на уведомление: изтеглете Уведомление

УСЛУГА № 2016
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕК АВТОМОБИЛ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметрова дейност;
- Списък на автомобилите, включени към лицензията;
- Копие от удостоверение за годност на автомобила;
- Копие от удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил”;
- Копие от удостоверение “Психологическа годност на водача”;
- Копие от вносна бележка за внесена сума за разрешително, паркинг-места и идентификационен стикер;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Удостоверение за липса на данъчно осигурителни задължения или за разсрочване, ако има такива (издава се от НАП Габрово).
- Копие от вносна бележка за платен данък върху таксиметров превоз на пътници.
- Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на данъчния процесуален кодекс /издава се от НАП Габрово/ - прилага се когато водача извършва дейност от името на превозвача, но за своя сметка. 
ТАКСА: 30.00 лв. за разрешително + 3 бр. стикери
130лв. без ДДС за 12 месеца за ползване на улични платна, паркинги, стоянки за паркиране и престояване.
СРОК:14 дни


УСЛУГА № 2016А
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ СТОЯНКИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ
Необходими документи:
- Заявление по образец

ТАКСА:
- 130,00 лв. без ДДС (за 12 месеца) за ползване на улични платна, паркинги, стоянки за паркиране и престрояване

УСЛУГА № 2017
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКОМЕСТА
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Документ за собственост на имота/договор за наем (при необходимост);
- Разрешение за ползване на обекта (при необходимост);
- Удостоверение за актуално състояние или ЕИК или друг документ удостоверяващ правото  на упражняване на свободна професия;
- Извадка от плана с обозначените паркоместа (издава се от техническа служба след представен документ за собственост или договор за наем);
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
ТАКСА: 130.00 лв. без ДДС - за година. / СРОК: 7 дни
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2018
ЗАВЕРЯВАНЕ НА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ЗА АВТОБУСИ ОТ РЕДОВНИ ЛИНИИ
Необходими документи:
- Заявление по образец.
ТАКСА: няма / СРОК: 3 дни
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2019
КАРТОТЕКИРАНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ
Необходими документи:
- Искане по образец ;
- Служебна бележка за доходите на всички работещи в семейството – 12 месеца назад;
- Документ от бюрото по труда за регистрираните безработни;
- Документ за правно основание на обитаваното жилище - Договор за наем;
- Документ доказващ жилищното състояние;
- Документ от МДТ за актуално недвижимо състояние;
- При повече от един брак - бракоразводни съдебни решения за прекратяване на браковете;
- Документ от ТЕЛК за I-ва и II-ра група инвалидност;
- При собственост на МПС - документ за застрахователната стойност на МПС;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.
ЗАБЕЛЕЖКА: При подаването на документите, лицата представят лична карта за проверка на адресната регистрация
ТАКСА: 1.00 лв. / СРОК: 60 дни
Формуляр на искане: изтеглете Искане

УСЛУГА № 2020
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.21, АЛ.3 И АЛ.6 ОТ НРПУРОИ, ЗА СРОК ДО 4 ГОДИНИ
Необходими документи:
- Заявление по образец ;
- Копие от съдебна регистрация на партията или организацията;
- Декларация , че местната структура на партията или организацията не притежава друго помещение за задоволяване на същите нужди;
- Доказателства, че партията е парламентарно представена;
- Представена ли е партията в действащия Общински съвет на Община Трявна, както и броя на общинските съветници от партията в него;
- Приблизителен членски състав на местната структура, за нуждите на която се иска помещението и нейния териториален обхват;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Оригинал или заверено копие от пълномощно на лицето представляващо съответната партия.
ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2021
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ -ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ , ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ОБЩ. ПОЛЗА, СЪГЛ. ЧЛЕН 21, АЛ.14 ОТ НРПУРОИ ЗА СРОК ДО 10 ГОДИНИ
Необходими документи:
-Заявление по образец
-EИК или удостоверение за актуално състояние;
-Декларация , от ФЛ или представляващия юридическото лице,че същото не притежава  в собственост, годни за постоянно ползване имоти за дейността , която ще бъде осъществявана(по образец);
-Удостоверение за липса на задължения към Община Трявна
ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2022
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, СЪГЛАСНО ЧЛ.21, АЛ.14 ОТ НРПУРОИ, ЗА СРОК ДО 3 ГОДИНИ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Копие от съдебна регистрация.
ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата.
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2023

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Необходими документи:

- Искане по образец;

- Скица на имота;

- Удостоверение за наличие/липса на задължения

към община Трявна;

- Документ за собственост

- Документ от Държавно горско стопанство (ДГС) гр. Плачковци за лесоустройствен инвестиционен план (ЛИП)

- Удостоверение за наследници ( при необходимост ).

- Документ за трасиране на имота от геодезическа фирма


ТАКСА:
за орех, череша, липа, черница, кестен –5.00лв./дърво

ТАКСА: за всички останали видове - 3.00 лв.

СРОК: 7 дни след посещение на място и маркиране на дърветата

 

При нужда от транспортиране:

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА –ЦЕНА/КУБ.М.

5.00 лв./куб. м. – за орех, череша, липа, кестен, черница;

3.00 лв./куб.м. – за останалите дървета;

1.00 лв./куб.м. – за дърва за огрев.

 

УСЛУГА №2024

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА (КАРУЦА)

Необходими документи:

-Искане по образец;

-Свидетелство за регистрация на животни;

-Удостоверение за наличие/липса на задължения

към община Трявна;

- Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 10.00 лв. / СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2025
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Копие от документ за собственост на имота или за ползването му/нотариален акт, договор за наем, договор за покупко-продажба/;
- Скица с нанесен маршрут;
- Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска дейност;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Други документи: Разрешително за ползване на общински пътища, издадено от кмета на общината, по реда на Наредбата за управление на общинските пътища(представя се в случаите, когато за достъп до горски територии се ползват общински пътища за превоз на дървесина с превозни средства с допустима максимална маса над 10 тона);
- Квитанция за платена такса.

УСЛУГА № 2026
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
Необходими документи:
- Декларация по образец;
ТАКСА: Няма
СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2027

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ И ПАСИЩА НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Справка за брой животни издадена от Официален Ветеринарен лекар към ОДБХ- гр. Габрово;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: / СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2028
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДНОГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.37 АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Документ за собственост на имота;
- Актуална скица на имота;
- Декларация по образец;
- Актуално удостоверение за наследници/за наследствени имоти/;
- Изрично пълномощно за получаване на сумите, когато заявлението не се подава лично или декларация (по образец);
- Начин на получаване на средствата
   - В брой на касата на Община Трявна
   - По банков път чрез посочена от Вас банкова сметка и банка
ТАКСА: Няма
СРОК: 14 дни

УСЛУГА № 2029
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
ТАКСА: 100 лв.
СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2030
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА
Необходими документи:
-Декларация по образец;
ТАКСА: Няма
СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2031
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
- Декларация, че лицето не е в ликвидация- за лицата, които не са търговци;
- Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;
- Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;
- Формуляр за определяне на категорията по образец;
- Копия от документите за собственост на обекта;
- Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
- Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
- Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
- Документ за платена такса;
ТАКСА: 150 лв.
СРОК: 14 дни

УСЛУГА № 2032
Разрешение за ползване на гробищните терени на територията на Община Трявна
Необходими документи: -Заявление
  1. Документ за платена такса;
  2. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна;

ТАКСА: 300 лв.
СРОК: Веднага

УСЛУГА № 2033
Прекратяване на категоризация на обект
Необходими документи: -Заявление

-Удостоверение № ……… за категория …………. звезда/и.

ТАКСА: безплатна
СРОК: 7 дни

 

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif