Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Добре дошли

23.06.2017
ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ «МЛАДЕЖКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТА 2017»

ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ «МЛАДЕЖКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТА 2017» Лидерската академия се организира по традиция от екипа на ИМКА Габрово всяко лято и предоставя възможност на ученици и студенти да...


19.06.2017
Съобщение

На 20.06.2017г. от 09,00 ч. до 18,00 ч. поради подмяна на част от главен клон от водопровод в района на ул. „Асеневци“ ще бъде нарушено...


15.06.2017
Програма за осмисляне на свободното време на децата през лятна ваканция 2017

Програма за осмисляне на свободното време на децата през лятна ваканция 2017


12.06.2017
Информационни дни на тема „Права и задължения на работниците и работодателите във връзка с трудовите правоотношения“

„Права и задължения на работниците и работодателите във връзка с трудовите правоотношения“


12.06.2017
Под знака на 190-тата годишнина от рождението на Петко Рачев Славейков протекоха Националните Славейкови празници в Трявна

През тази година Трявна отбелязва 190 години от рождението на големия български възрожденец Петко Славейков – поет, публицист, фолклорист и политик. Малко известен е фактът,...


12.06.2017
В Област Габрово ще се сформират екипи в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни

В Област Габрово ще се сформират екипи в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни


07.06.2017
Заповед № 330/07.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед № 330/07.06.2017 г.за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част...


10.05.2017
Заповед № 262/10.05.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед № 262/10.05.2017 г.за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част...


20.04.2017
Заповед № 228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаванеза отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години...


22.03.2017
Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот представляващ: ПИ 02563.522.19 местност "Новаковско дере" землище Бангейци

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал. 1, ал. 2 от...


28.12.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

за обекти: №1701, отдел: 150 ”ш”№1702, отдел: 161 ”я”№1703, отдел: 309 ”д1”


22.11.2016
Заповед № 648/17.11.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 648/17.11.2016 г.за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаванестопанската 2016-2017 години на имоти от ОПФ - земи по чл....


10.12.2014
Регистър 13

Регистър на неправителствените организации с предимно младежки състав в община Трявна.


20.06.2017
Протоколи, доклад от дейността на комисията и решение в открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД -град Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“

Протокол №1Протокол №2ДокладРешение


14.06.2017
Протокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП в обществена поръчка по чл.20, ал.3 чрез Обява с предмет:„Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции“

Протокол №1


13.06.2017
Решение за избор на изпълнител и протоколи от дейността на комисията в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени - обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна“

Протокол №3Протокол №4Протокол №5Протокол №6Протокол №7Решение за избор на изпълнител


12.06.2017
Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" в открита процедура по ЗОП с предмет: „ Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на един брой 16 срезов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „ д-р Т. Витанов“ ЕООД -Община Трявна, чрез финансов лизинг“.

06.06.2017
Удължаване на срока за подаване на оферти за обособени позиции №3 и №5 в обществена поръчка със събиране на оферти с обява с предмет:„Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции“

Информация до АОП


01.06.2017
Решение за избор на изпълнител, придружителни писма и протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет:„Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2017г., по 6 обособени позиции“

Протокол 2Протокол 3Протокол 4Решение за избор на изпълнителПридружителни писма


Профил на купувача от 01.06.2017 г.

Профил на купувача от 01.06.2017 г.

 
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif