Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Добре дошли

25.05.2017
ТРАБАНТ ФЕСТ

ТРАБАНТ ФЕСТ


23.05.2017
Програма за 24 май

24 май 2017 г. ПРОГРАМА Гр. Трявна СОУ „П.Р.Славейков” - Трявна 09.30 ч. – Начало на училищното тържество 10.30 ч. – Начало на празничното шествие до Народно читалище „П.Славейков 1871” ОУ...


19.05.2017
Нощ на музеите в Трявна

Нощ на музеите в Трявна ФОТОИЗЛОЖБА НА ЮЛИАН АНГЕЛОВ


16.05.2017
СТАРТИРА ГЛАСУВАНЕТО ЗА НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА В КОНКУРСА ЗА ЛИРИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ НА ИМЕТО НА ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ 2017

С промяна в правилата за присъждане и връчване на Славейковата награда през 2017 година ще бъдат връчени четири награди - първа, втора, трета и награда...


11.05.2017
9 май – Деня на Европа и 72 години от края на Втората световна война в Европа

На 9 май кметът на община Трявна Дончо Захариев, председателят на Общински съвет-Трявна Силвия Кръстева, председателят на Общинския съвет на Съюза на ветераните от войните...


11.05.2017
Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ с бенефициент Агенцията за социално подпомагане


10.05.2017
Заповед № 262/10.05.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед № 262/10.05.2017 г.за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част...


20.04.2017
Заповед № 228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаванеза отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години...


22.03.2017
Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот представляващ: ПИ 02563.522.19 местност "Новаковско дере" землище Бангейци

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал. 1, ал. 2 от...


28.12.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

за обекти: №1701, отдел: 150 ”ш”№1702, отдел: 161 ”я”№1703, отдел: 309 ”д1”


22.11.2016
Заповед № 648/17.11.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 648/17.11.2016 г.за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаванестопанската 2016-2017 години на имоти от ОПФ - земи по чл....


18.11.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1...


23.05.2017
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" в публично състезание с предмет: "Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени - обекти от Капиталовата програма за 2017г. в бюджета на Община Трявна" по 6 обособени позиции

19.05.2017
Решение за избор на изпълнител, придружителни писма и протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Трявна за сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Цаньо Шишков“ № 6.

Протокол 2Протокол 3Протокол 4Протокол 5Протокол 6Решение за избор на изпълнителПридружителни писма


18.05.2017
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции"

ОбяваИнформация до АОПОбразциТехническа спецификация


18.05.2017
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" в обществена поръчка с предмет "Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна"

16.05.2017
Съобщение за отваряне на ценови предложения в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2017г., по 6 обособени позиции“

21.04.2017
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на един брой 16 срезов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „ д-р Т. Витанов“ ЕООД -Община Трявна, чрез финансов лизинг“.

ДокументацияОбявление АОПРешение АОПРешение откриване


10.12.2014
Регистър 13

Регистър на неправителствените организации с предимно младежки състав в община Трявна.


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif