Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Добре дошли

23.03.2017
Архитектурен пленер “Минало в бъдещето” – Готовите проекти са изложени в Туристическия информационен център

Жителите на Трявна и Плачковци могат да разгледат готовите проекти на младите архитекти изложени в Туристическия информационен център. На 24-ти март от 16,30 до 18,00...


23.03.2017
Бюлетин на ЦВО София

ЕЛЕКТРОНЕНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЦВО СОФИЯ


22.03.2017
“Часът на Земята”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На 25 март (събота) в цял свят се провежда събитие, наречено “Часът на Земята”, което има за цел да покаже нашата съпричастност към...


20.03.2017
Подписано е Споразумение за сътрудничество между град Трявна и град Жирардов

На 17 март 2017 г. в гр. Жирардов, Република Полша, тържествено бе подписано споразумение за сътрудничество и приятелски отношения между гр. Трявна и гр. Жирардов. ...


14.03.2017
Архитектурният пленер “Минало в бъдещето” предлага на тревненци интересни решения за централна градска част в Трявна

В периода 6-12 март в Трявна се проведе архитектурен пленер на тема “Минало в бъдещето” с участието на студенти по архитектура от три български университета. На...


10.03.2017
Изложба на художествени училища от асоциация „Луди млади“ в Дом на хумора и сатирата - Габрово

На 9 март 2017 г. в 18 ч. бе открита Изложба на специализираните художествени училища за приложни изкуства в Дома на хумора и сатирата -...


22.03.2017
Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот представляващ: ПИ 02563.522.19 местност "Новаковско дере" землище Бангейци

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал. 1, ал. 2 от...


28.12.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

за обекти: №1701, отдел: 150 ”ш”№1702, отдел: 161 ”я”№1703, отдел: 309 ”д1”


22.11.2016
Заповед № 648/17.11.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 648/17.11.2016 г.за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаванестопанската 2016-2017 години на имоти от ОПФ - земи по чл....


18.11.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1...


10.11.2016
Заповед № 616/03.11.2016 г. за откриване на процедури за провеждане на публични търгове

Заповед № 616/03.11.2016 г.относно откриване процедури за провеждане на 2 (два) броя публични търгове с явно наддаване, за стопанската 2016-2017 година, на имоти от ОПФ...


31.10.2016
Откривам процедури за провеждане на 5 (пет) броя публични търгове

Заповед №598 от 28.10.2016г.


16.03.2017
Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2017 г., по 6 обособени позиции."

РешениеРешение АОПОбявление АОПДокументация


14.03.2017
Писма до участниците и Протокол № 2 от работата на комисията назначена със Заповед на кмета за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "„Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна“

Протокол № 2 със заличени обстоятелства във връзка с чл. 23 от ЗЗЛДПисма до участниците


09.03.2017
Сключен договор по обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги - гр. Трявна"

Договор със заличени обстоятелства във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД


23.02.2017
Протокол 1 от работата на комисията назначена със Заповед на кмета за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Трявна за сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Цаньо Шишков“ № 6.

22.02.2017
Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени – обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна.

Решение откриванеРешение АОПОбявление АОПДокументацияСкици


22.02.2017
Решение 106 от 21.02.2017 г. за промяна и избор на втори изпълнител по обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна“

Решение 106 за промяна и избор на втори изпълнител


10.12.2014
Регистър 13

Регистър на неправителствените организации с предимно младежки състав в община Трявна.


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif