Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Добре дошли

27.03.2017
Изплащане на възнаграждения на членовете на Секционно избирателните комисии

От 29.03.2017 г. ще започне изплащането на възнагражденията на членовете на Секционно избирателните комисии. Същите ще се изплащат лично срещу представено Удостоверение от Районна избирателна...


23.03.2017
Архитектурен пленер “Минало в бъдещето” – Готовите проекти са изложени в Туристическия информационен център

Жителите на Трявна и Плачковци могат да разгледат готовите проекти на младите архитекти изложени в Туристическия информационен център. На 24-ти март от 16,30 до 18,00...


23.03.2017
Бюлетин на ЦВО София

ЕЛЕКТРОНЕНИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЦВО СОФИЯ


22.03.2017
“Часът на Земята”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На 25 март (събота) в цял свят се провежда събитие, наречено “Часът на Земята”, което има за цел да покаже нашата съпричастност към...


20.03.2017
Подписано е Споразумение за сътрудничество между град Трявна и град Жирардов

На 17 март 2017 г. в гр. Жирардов, Република Полша, тържествено бе подписано споразумение за сътрудничество и приятелски отношения между гр. Трявна и гр. Жирардов. ...


14.03.2017
Архитектурният пленер “Минало в бъдещето” предлага на тревненци интересни решения за централна градска част в Трявна

В периода 6-12 март в Трявна се проведе архитектурен пленер на тема “Минало в бъдещето” с участието на студенти по архитектура от три български университета. На...


22.03.2017
Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот представляващ: ПИ 02563.522.19 местност "Новаковско дере" землище Бангейци

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал. 1, ал. 2 от...


28.12.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

за обекти: №1701, отдел: 150 ”ш”№1702, отдел: 161 ”я”№1703, отдел: 309 ”д1”


22.11.2016
Заповед № 648/17.11.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 648/17.11.2016 г.за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаванестопанската 2016-2017 години на имоти от ОПФ - земи по чл....


18.11.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1...


10.11.2016
Заповед № 616/03.11.2016 г. за откриване на процедури за провеждане на публични търгове

Заповед № 616/03.11.2016 г.относно откриване процедури за провеждане на 2 (два) броя публични търгове с явно наддаване, за стопанската 2016-2017 година, на имоти от ОПФ...


31.10.2016
Откривам процедури за провеждане на 5 (пет) броя публични търгове

Заповед №598 от 28.10.2016г.


16.03.2017
Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2017 г., по 6 обособени позиции."

РешениеРешение АОПОбявление АОПДокументация


14.03.2017
Писма до участниците и Протокол № 2 от работата на комисията назначена със Заповед на кмета за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "„Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна“

Протокол № 2 със заличени обстоятелства във връзка с чл. 23 от ЗЗЛДПисма до участниците


09.03.2017
Сключен договор по обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги - гр. Трявна"

Договор със заличени обстоятелства във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД


23.02.2017
Протокол 1 от работата на комисията назначена със Заповед на кмета за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Трявна за сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Цаньо Шишков“ № 6.

22.02.2017
Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени – обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна.

Решение откриванеРешение АОПОбявление АОПДокументацияСкици


22.02.2017
Решение 106 от 21.02.2017 г. за промяна и избор на втори изпълнител по обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна“

Решение 106 за промяна и избор на втори изпълнител


10.12.2014
Регистър 13

Регистър на неправителствените организации с предимно младежки състав в община Трявна.


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif