Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

20.06.2017
Протоколи, доклад от дейността на комисията и решение в открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД -град Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“

Протокол №1Протокол №2ДокладРешение


14.06.2017
Протокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП в обществена поръчка по чл.20, ал.3 чрез Обява с предмет:„Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции“

Протокол №1


13.06.2017
Решение за избор на изпълнител и протоколи от дейността на комисията в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени - обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна“

Протокол №3Протокол №4Протокол №5Протокол №6Протокол №7Решение за избор на изпълнител


12.06.2017
Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" в открита процедура по ЗОП с предмет: „ Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на един брой 16 срезов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „ д-р Т. Витанов“ ЕООД -Община Трявна, чрез финансов лизинг“.

Съобщение 


06.06.2017
Удължаване на срока за подаване на оферти за обособени позиции №3 и №5 в обществена поръчка със събиране на оферти с обява с предмет:„Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции“

Информация до АОП 


01.06.2017
Решение за избор на изпълнител, придружителни писма и протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет:„Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2017г., по 6 обособени позиции“

Протокол 2Протокол 3Протокол 4Решение за избор на изпълнителПридружителни писма


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif