Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
19.08.2010
З А П О В Е Д № 371

ОБЩИНА ТРЯВНАЗ А П О В Е Д№ 371гр. Трявна 18.08.2010г.На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 44 от 29.04.2010г., Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Трявна за закупуване на рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ»Д-р Т. Витанов» ЕООД и чл. 14 ал. 1 т. 2, чл. 16 ал. 8 и чл. 25 ал. 1 от ЗОПР Е Ш И Х:Да се проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, на дигитална система за графично скопична рентгенова диагностика, състояща се от:1.Стационарен графично-скопичен рентгенов апарат –...


19.08.2010
Заповед № 362

ОБЩИНА ТРЯВНАЗ А П О В Е Д№ 362гр.Трявна,11.08.2010 г.На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 39, ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки и резултатите от протокол № 1 на комисия, назначена със заповед № 359/10.08.2010г., във връзка с разглеждане и оценка на подадените оферти в откритата процедура по ЗОП за обществена поръчка с предмет:”Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране, обучение на медицинския персонал за работа и гаранционно техническо обслужване на дигитален рентгенов апарат за графия и скопия, както ремонт и оборудване на командното и процедурното помещение, съгласно...


05.08.2010
Обществена поръчка

З А П О В Е Д№.348Трявна, 05.08.2010 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14 ал.1 т.3, чл.16 ал.8 и чл.25 ал.1 от ЗОП и във връзка с необходимостта от зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в Община Трявна през зимния сезон 2010/2011 г.Р Е Ш И Х:Да се проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „ Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в Община Трявна през зимния сезон 2010/2011 г.”О Д О Б Р Я В А М:Обявлението...


09.06.2010
Обществена поръчка

З А П О В Е Д№ 253/8.06.2010г.гр.ТрявнаНа основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 44 от 29.04.2010г., Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Трявна за закупуване на рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ»Д-р Т. Витанов» ЕООД и чл. 14 ал. 1 т. 2, чл. 16 ал. 8 и чл. 25 ал. 1 от ЗОП Р Е Ш И Х:Да се проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране, обучение на медицинския персонал за работа и гаранционно техническо обслужване на дигитален рентгенов апарат за...


13.05.2010
Процедура чрез открит конкурс

З А П О В Е Д№ 170 / 22.04.2010гр.Трявна,Във връзка с изпълнение на Договор № 07/322/00073/23.10.2009г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФ РСР) за реализация на проект „Реконструкция и модернизация на улица „Панорама”, осигуряваща транспортен достъп до квартал „Лясков дял”, МБАЛ „Д-р Т. Витанов” и хотелски комплекси: „Калина палас”, „Панорама” и „Бръшлян”,На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за...


13.05.2010
Процедура чрез открит конкурс

З А П О В Е Д№ 169 / 22.04.2010гр.Трявна,Във връзка с изпълнение на Договор № 07/322/00171/23.10.2009г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФ РСР) за реализация на проект „Подобряване облика на град Трявна, чрез реконструкция и модернизация на улица „Осми март”,На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, чл. 3, ал.2, чл.5, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif