Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
09.08.2011
Р Е Ш Е Н И Е № 367

Р Е Ш Е Н И Е№ 367Трявна, 3.08.2011 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14 ал.1 т.3, чл.16 ал.8 и чл.25 ал.1 от ЗОП и във връзка с необходимостта от зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в Община Трявна през зимния сезон 2011/2012 г.О Т К Р И В А М:открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в Община Трявна през зимния сезон 2011/2012 г.”О Д О Б Р Я В А М:Обявлението...


03.05.2011
Р Е Ш Е Н И Е № 184

Р Е Ш Е Н И Е№ 184Трявна, 27.04.2011 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 16, ал.8 и чл. 25, ал. 1 от ЗОП и във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG161РО001-4.1.03/2010/016 по проект “Инвестиция за устойчиво бъдеще на община Трявна чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура”, по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)О Т К Р И В А М:открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР...


15.04.2011
Р Е Ш Е Н И Е № 161

Р Е Ш Е Н И Е№ 161гр.Трявна, 07.04.2011 г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за обществените поръчки; чл.3 ал.2; чл. 5 ал.1 т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ОТКРИВАМ:процедура чрез открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СМР ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТДИХ И СПОРТ В ОБЩИНА ТРЯВНА, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ”ОДОБРЯВАМ:Обявлението по чл.6 ал.1 от НВМОП и документацията за участие в...


19.03.2011
Р Е Ш Е Н И Е № 114

ОБЩИНА ТРЯВНАР Е Ш Е Н И Е№ 114гр.Трявна, 14.03.2011г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за обществените поръчки; чл.3 ал.2; чл. 5 ал.1 т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ОТКРИВАМ:процедура чрез открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет “Основен ремонт на общински пътища по обособени позиции” както следва: 1.Път GAB 3318 с.Фъревци-с.Стражата 2.Път GAB 2270 гр.Трявна –Фъревци 3.Път GAB 3271 с.Даевци 4.Път GAB 3312 с.Кисийци 5.Път GAB 3313 с.Керени 6.Път GAB 3322 с Бърдени 7.Път GAB 3336 с.Дръндари 8.Път...


19.03.2011
Р Е Ш Е Н И Е № 120

ОБЩИНА ТРЯВНА Р Е Ш Е Н И Е№ 120Трявна, 18.03.2011 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14 ал.1 т.1, чл.16 ал.8 и чл.25 ал.1 от ЗОП и във връзка с Договор № 07/321/00769 от 23.12.2010г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Подкрепа за осигуряване на нови възможности за отдих и спорт в община Трявна, чрез подобряване и изграждане на обществени спортни центрове”, сключен между Община Трявна и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенцияО Т К...


18.10.2010
З А П О В Е Д № 457

ОБЩИНА ТРЯВНАЗ А П О В Е Д№ 457гр.Трявна, 18.10.2010г.На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за обществените поръчки; чл.3 ал.2; чл.5 ал.1 т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/РЕШИХ:Откривам процедура чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: ''Доставка на автомобилни горива за моторни превозни средства, собственост на община Трявна за 2011година''.ОДОБРЯВАМ:Обявлението по чл.6 ал.1 от НВМОП и документацията за участие в процедурата, които представляват неразделна част от настоящата заповед.На основание чл.5 ал.2 от НВМОП, Решението и Обявлението да...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif