Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
13.05.2010
Процедура чрез открит конкурс

З А П О В Е Д№ 169 / 22.04.2010гр.Трявна,Във връзка с изпълнение на Договор № 07/322/00171/23.10.2009г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФ РСР) за реализация на проект „Подобряване облика на град Трявна, чрез реконструкция и модернизация на улица „Осми март”,На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, чл. 3, ал.2, чл.5, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане...


30.03.2010
Обявление на малка обществена поръчка

З А П О В Е Д№ 124гр.Трявна, 25.03.2010 г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за обществените поръчки; чл.3 ал.2; чл. 5 ал.1 т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/РЕШИХ:Откривам процедура чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет “Основен ремонт на общински пътища по обособени позиции” както следва: 1.Основен ремонт път GАВ 3331 с. Армянковци – Димиевци2. Основен ремонт път GАВ 3344 с. Стайновци 3. Основен ремонт път GАВ 3317 с. Стръмци 4. Основен ремонт път GАВ 1278 Трявна-Санаториум 5.Основен ремонт път GАВ...


11.11.2009
Вътрешни правила

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки


05.10.2009
Процедура чрез открит конкурс

Процедура чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет “Доставка на автомобилни горива за моторни превозни средства, собственост на Община Трявна”.


12.08.2009
Община Трявна открита процедура

Община Трявна открива процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в Община Трявна през зимния сезон 2009/2010г."


07.05.2009
Открит конкурс по НВМОП

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, чл. 3, ал. 2 и чл. 5 ал. 1 т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/Р Е Ш И Х:- Откривам процедура чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ с предмет: Изпълнение на ремонтни дейности по общинската пътна мрежа по обособени позиции:-GAB 3315- с. Христовци-GAB 3342- с. Маневци-GAB 3305- с. Креслевци-GAB 3309- с. Велчевци-GAB 3311- с. Свирци-GAB 3327- с. Бангейци-GAB 3301- с. Ошани-GAB 2270- с. Черновръх-GAB 3328- с. Матешевци-GAB 3372- с. Радевци-GAB...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif