Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
19.03.2011
Р Е Ш Е Н И Е № 120

ОБЩИНА ТРЯВНА Р Е Ш Е Н И Е№ 120Трявна, 18.03.2011 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14 ал.1 т.1, чл.16 ал.8 и чл.25 ал.1 от ЗОП и във връзка с Договор № 07/321/00769 от 23.12.2010г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Подкрепа за осигуряване на нови възможности за отдих и спорт в община Трявна, чрез подобряване и изграждане на обществени спортни центрове”, сключен между Община Трявна и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенцияО Т К...


18.10.2010
З А П О В Е Д № 457

ОБЩИНА ТРЯВНАЗ А П О В Е Д№ 457гр.Трявна, 18.10.2010г.На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за обществените поръчки; чл.3 ал.2; чл.5 ал.1 т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/РЕШИХ:Откривам процедура чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: ''Доставка на автомобилни горива за моторни превозни средства, собственост на община Трявна за 2011година''.ОДОБРЯВАМ:Обявлението по чл.6 ал.1 от НВМОП и документацията за участие в процедурата, които представляват неразделна част от настоящата заповед.На основание чл.5 ал.2 от НВМОП, Решението и Обявлението да...


19.08.2010
З А П О В Е Д № 371

ОБЩИНА ТРЯВНАЗ А П О В Е Д№ 371гр. Трявна 18.08.2010г.На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 44 от 29.04.2010г., Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Трявна за закупуване на рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ»Д-р Т. Витанов» ЕООД и чл. 14 ал. 1 т. 2, чл. 16 ал. 8 и чл. 25 ал. 1 от ЗОПР Е Ш И Х:Да се проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, на дигитална система за графично скопична рентгенова диагностика, състояща се от:1.Стационарен графично-скопичен рентгенов апарат –...


19.08.2010
Заповед № 362

ОБЩИНА ТРЯВНАЗ А П О В Е Д№ 362гр.Трявна,11.08.2010 г.На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 39, ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки и резултатите от протокол № 1 на комисия, назначена със заповед № 359/10.08.2010г., във връзка с разглеждане и оценка на подадените оферти в откритата процедура по ЗОП за обществена поръчка с предмет:”Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране, обучение на медицинския персонал за работа и гаранционно техническо обслужване на дигитален рентгенов апарат за графия и скопия, както ремонт и оборудване на командното и процедурното помещение, съгласно...


05.08.2010
Обществена поръчка

З А П О В Е Д№.348Трявна, 05.08.2010 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14 ал.1 т.3, чл.16 ал.8 и чл.25 ал.1 от ЗОП и във връзка с необходимостта от зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в Община Трявна през зимния сезон 2010/2011 г.Р Е Ш И Х:Да се проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „ Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в Община Трявна през зимния сезон 2010/2011 г.”О Д О Б Р Я В А М:Обявлението...


09.06.2010
Обществена поръчка

З А П О В Е Д№ 253/8.06.2010г.гр.ТрявнаНа основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 44 от 29.04.2010г., Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Трявна за закупуване на рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ»Д-р Т. Витанов» ЕООД и чл. 14 ал. 1 т. 2, чл. 16 ал. 8 и чл. 25 ал. 1 от ЗОП Р Е Ш И Х:Да се проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране, обучение на медицинския персонал за работа и гаранционно техническо обслужване на дигитален рентгенов апарат за...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif