Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
21.01.2012
Решение

Р Е Ш Е Н И Е за откриване на процедура чрез открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка - проект „Изграждане на инфраструктурни съоръжения по река Тревненска в гр. Трявна за предотвратяване на наводнения”


10.01.2012
Решение

Р Е Ш Е Н И Е за откриване на процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: Изпълнение на СМР по проект: „Изграждане на инфраструктурни съоръжения по река Тревненска в гр. Трявна за предотвратяване на наводнения”


12.12.2011
Покана за участие

Покана за участие в процедура по реда на чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП спредмет: „Одит на изпълнението на инвестиционен проект:„Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея ”свалете от тук


12.12.2011
Заповед №597

Заповед №597 / 12.12.2011г. на Кмета на община Трявна на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от НВМОП свалете от тук


12.12.2011
Документация за участие

1. Заглавна страница2. Съдържание3. Заповед4. Покана5. Приложение №1 - Списък на документи6. Приложение №2 - Административни сведения7. Приложение №3 - Декларация8. Приложение №4 - Техническо предложение9. Приложение №5 - Ценова оферта10. Приложение №6 - Проект на договор11. Приложение №7 - Техническа спецификация12. Насоки за извършване на текущ одит13. Контролен лист14. Приложение №8 - Оценителен лист №115. Приложение №9 - Оценителен лист №216. Приложение №10 - Оценителен лист №3


07.10.2011
Р Е Ш Е Н И Е № 481

Р Е Ш Е Н И Е№ 481гр.Трявна, 04.10.2011 г.На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за обществените поръчки; чл.3, ал.2; чл.5, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/О Т К Р И В А М:процедура чрез открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: ''Доставка на автомобилни горива за моторни превозни средства, собственост на община Трявна за 2012 година''.О Д О Б Р Я В А М:Обявлението по чл. 6, ал.1 от НВМОП...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif