Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
17.02.2017
Сключен договор по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект и авторски надзор на обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище "П. Славейков" гр. Трявна"

17.02.2017
Сключен договор по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект и авторски надзор на обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище "Пробуда" гр. Плачковци"

25.01.2017
Отговор на запитване от участник в процедура чрез публично състезание с предмет:„Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна“

Отговор на запитване


23.01.2017
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна“

Решение за откриване № 42 от 23.01.2017 г.Решение за откриване АОПОбявление за откриване АОПДокументацияhttp://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432363333Отговор на запитванеПротокол 2 със заличени обстоятелства във връзка с чл. 23 от ЗЗЛДПисма до участниците за изпращане на протокол 2Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри"Протокол 1Протокол 3Протокол 4Протокол 5Протокол 6Решение за избор на изпълнител


19.01.2017
Сключен договор по процедура по договаряне без предварително обявление с предмет:„Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на община Трявна за 2017 г.“

11.01.2017
Протоколи, Доклад, Решение за избор на изпълнител и Придружително писмо към решение във връзка с процедура с предмет: "Изготвяне на технически проект и авторски надзор на обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище "Пробуда" гр. Плачковци"

Протокол № 1Протокол № 2Доклад от дейността на комисиятаРешение за избор на изпълнителПридружително писмо за изпращане на решение за избор на изпълнител


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif