Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
23.05.2017
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" в публично състезание с предмет: "Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени - обекти от Капиталовата програма за 2017г. в бюджета на Община Трявна" по 6 обособени позиции

19.05.2017
Решение за избор на изпълнител, придружителни писма и протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Трявна за сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Цаньо Шишков“ № 6.

Протокол 2Протокол 3Протокол 4Протокол 5Протокол 6Решение за избор на изпълнителПридружителни писма


18.05.2017
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции"

ОбяваИнформация до АОПОбразциТехническа спецификацияИнформация АОП за удължаване на срокаПротокол №1


18.05.2017
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" в обществена поръчка с предмет "Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна"

16.05.2017
Съобщение за отваряне на ценови предложения в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2017г., по 6 обособени позиции“

21.04.2017
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на един брой 16 срезов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „ д-р Т. Витанов“ ЕООД -Община Трявна, чрез финансов лизинг“.

ДокументацияОбявление АОПРешение АОПРешение откриванеСъобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"Протокол №1Протокол №2ДокладРешение


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif