Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
13.06.2017
Решение за избор на изпълнител и протоколи от дейността на комисията в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени - обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна“

Протокол №3Протокол №4Протокол №5Протокол №6Протокол №7Решение за избор на изпълнител


12.06.2017
Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" в открита процедура по ЗОП с предмет: „ Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на един брой 16 срезов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „ д-р Т. Витанов“ ЕООД -Община Трявна, чрез финансов лизинг“.

Съобщение 


06.06.2017
Удължаване на срока за подаване на оферти за обособени позиции №3 и №5 в обществена поръчка със събиране на оферти с обява с предмет:„Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции“

Информация до АОП 


01.06.2017
Решение за избор на изпълнител, придружителни писма и протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет:„Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2017г., по 6 обособени позиции“

Протокол 2Протокол 3Протокол 4Решение за избор на изпълнителПридружителни писма


23.05.2017
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" в публично състезание с предмет: "Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени - обекти от Капиталовата програма за 2017г. в бюджета на Община Трявна" по 6 обособени позиции

19.05.2017
Решение за избор на изпълнител, придружителни писма и протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Трявна за сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Цаньо Шишков“ № 6.

Протокол 2Протокол 3Протокол 4Протокол 5Протокол 6Решение за избор на изпълнителПридружителни писма


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif