Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
29.01.2016
Заповед за учредяване право на строеж, чрез публичен търг с явно наддаване, за изграждане на допълващо застрояване - едноетажна обслужваща сграда в имот – частна общинска собственост ПИ-1117, кв. 14

Заповед за учредяване право на строеж, чрез публичен търг с явно наддаване, за изграждане на допълващо застрояване - едноетажна обслужваща сграда в имот – частна общинска собственост ПИ-1117, кв. 14


29.01.2016
Заповед за учредяване право на строеж, чрез публичен търг с явно наддаване, за изграждане на помпена станция в имот частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор номер 73403.501.2418

Заповед за  учредяване право на строеж, чрез публичен търг с явно наддаване, за изграждане на помпена станция в имот частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор номер 73403.501.2418


25.01.2016
ОБЩИНСКА ФИРМА „ЗДРАВЕЦ" ЕООД

ОБЩИНСКА ФИРМА „ЗДРАВЕЦ" ЕООД ЗАПОВЕД № 235/18.01.2016 г. гр. Трявна   На основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с проведен търг с явно наддаване, открит със Заповед № 233/04.01.2016 г. на управителя на „ЗДРАВЕЦ” ЕООД гр. Трявна, за продажба на стояща дървесина на корен в обекти № 1601, 1602 и 1603, находящи се на територията на община Трявна, и съставен Протокол № 1/14.01.2016 г. от Kомисия назначена със Заповед                  № 234/14.01.2016 г. на управителя на „ЗДРАВЕЦ” ЕООД гр. Трявна:Заповед№ 235 / 18.01.2016г. гр. Трявна


18.01.2016
Заповед за продажба чрез търг с. Койчовци

Процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост


06.01.2016
Процедура за продажба на дървесина

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и не дървесни горски продукти за  продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортиментиза обекти:  №1601 ,  отдел: 79 ”п2”                  №1602 ,  отдел:  154 „ю”                  №1603 ,  отдел:  161 ”д”


25.09.2015
Процедура за провеждане на търг.

Процедура за провеждане на търг за продажба в пакет на недвижими имоти.


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif