Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
17.06.2016
Заповед за провеждане на публичен търг

Заповед 335/17.06.2016г Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на имот, частна общинска собственост  представляващ: стоматологичен кабинет с полезна площ 19.55кв.м., находящ се на втори етаж от сграда в гр.Плачковци, пл.”Илинден” №3 (АОС №5/01.10.1997г.).


09.05.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане

Документация за участие


14.04.2016
Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: полумасивна едноетажна пристройка със ЗП 40.00кв.м., находяща се в поземлен имот №75, кв.11 по плана на с.Станчов хан.

Заповед № 203/14.04.2016г.   Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: полумасивна едноетажна пристройка със ЗП 40.00кв.м., находяща се в поземлен имот №75, кв.11 по плана на с. Станчов хан.


25.03.2016
Публичен търг с явно надаване на недвижим имот частна общинска собственост ПИ 73403.501.2994

На основание чл. 44, ал.2  от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал.1, ал.2  от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №77/29.01.2016 год., Решение №78/29.01.2016 год., Решение №97/29.02.2016 год. на  Общински съвет - Трявна   Д О К У М Е Н Т


22.03.2016
Процедура за продажба на дървесина

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обекти: №1604 , отдел: 152 ”б3”; 152„с3”                   №1605 , отдел: 162 „ж2”                   №1606 , отдел: 81 ”к2”; 81”л2”;81 ”р2”; 81”с2”   Д О К У М Е Н Т...


10.03.2016
Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет стопански години на част с площ 107,785дка от имот № 061219 в землище Станчов хан от ОПФ - земя по чл.19 от ЗСПЗЗ

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет стопански години на част с площ 107,785дка от имот № 061219 в землище Станчов хан от ОПФ - земя по чл.19 от ЗСПЗЗ


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif