Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
03.08.2016
Продажба на цех за ходови колела - едноетажно производствено хале ЗП 217кв.м гр. Трявна ул. Иванка Горова

З А П О В Е Д № 425 гр. Трявна,  28.07.2016 год.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2  от ЗОС, чл. 32, ал. 2,   ал. 3, чл. 37, ал. 1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №189/30.06.2016 год., Решение №190/30.06.2016 год., Решение №191/30.06.2016 год. на Общински съвет – Трявна


22.07.2016
Заповед № 419/21.07.2016г. за повторно провеждане на публичен търг - паркинг

Заповед № 419/21.07.2016г. на Кмета на Община Трявна за повторно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем , за срок от 2 (две) години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: част от поземлен имот с идентификатор 73403.501.1407 по КККР на гр. Трявна - паркинг с площ от 980 кв.м.


01.07.2016
Процедура за провеждане на търг

Заповед № 360/30.06.2016г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет стопански години на  имоти  от ОПФ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с обща площ 17,441 дка Заповед 360/30.06.2016г.


30.06.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортиментиДокументация за участие


21.06.2016
Търг с явно наддаване на недвижим имот находящ се в село Престой

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал. 1, ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №146/28.04.2016 год., Решение №147/28.04.2016 год.,  на Общински съвет – ТрявнаЗаповед


21.06.2016
Търг с явно наддаване на недвижими имоти в пакет местност "Новаковско дере" землище Бангейци

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал. 1, ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №94/29.02.2016 год., Решение №95/29.02.2016 год., Решение №150/28.04.2016 год. на Общински съвет – ТрявнаЗаповед


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif