Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
30.06.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортиментиДокументация за участие


21.06.2016
Търг с явно наддаване на недвижим имот находящ се в село Престой

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал. 1, ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №146/28.04.2016 год., Решение №147/28.04.2016 год.,  на Общински съвет – ТрявнаЗаповед


21.06.2016
Търг с явно наддаване на недвижими имоти в пакет местност "Новаковско дере" землище Бангейци

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал. 1, ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №94/29.02.2016 год., Решение №95/29.02.2016 год., Решение №150/28.04.2016 год. на Общински съвет – ТрявнаЗаповед


17.06.2016
Заповед за провеждане на публичен търг

Заповед 335/17.06.2016г Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на имот, частна общинска собственост  представляващ: стоматологичен кабинет с полезна площ 19.55кв.м., находящ се на втори етаж от сграда в гр.Плачковци, пл.”Илинден” №3 (АОС №5/01.10.1997г.).


09.05.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане

Документация за участие


14.04.2016
Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: полумасивна едноетажна пристройка със ЗП 40.00кв.м., находяща се в поземлен имот №75, кв.11 по плана на с.Станчов хан.

Заповед № 203/14.04.2016г.   Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: полумасивна едноетажна пристройка със ЗП 40.00кв.м., находяща се в поземлен имот №75, кв.11 по плана на с. Станчов хан.


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif