Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
19.08.2016
Заповед № 469/19.08.2016г. за провеждане на публичен търг

Заповед № 469/19.08.2016г. на Кмета на Община Трявна за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот общинска собственост за поставяне на банкомат


03.08.2016
Продажба на стоманена конструкция на едноетажен навес №2 гр. Трявна ул. Иванка Горова

З А П О В Е Д № 427 гр. Трявна, 28.07.2016  год.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2  от ЗОС, чл. 32, ал. 2,   ал. 3, чл. 37, ал. 1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №190/30.06.2016 год., Решение №191/30.06.2016 год.,   на Общински съвет – Трявна


03.08.2016
Продажба на 1бр. стоманена конструкция - на склад гр. Трявна ул. Иванка Горова

З А П О В Е Д № 426 гр. Трявна, 28.07.2016  год.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2  от ЗОС, чл. 32, ал. 2,   ал. 3, чл. 37, ал. 1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №190/30.06.2016 год., Решение №191/30.06.2016 год.,    на Общински съвет – Трявна


03.08.2016
Продажба на цех за ходови колела - едноетажно производствено хале ЗП 217кв.м гр. Трявна ул. Иванка Горова

З А П О В Е Д № 425 гр. Трявна,  28.07.2016 год.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2  от ЗОС, чл. 32, ал. 2,   ал. 3, чл. 37, ал. 1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №189/30.06.2016 год., Решение №190/30.06.2016 год., Решение №191/30.06.2016 год. на Общински съвет – Трявна


22.07.2016
Заповед № 419/21.07.2016г. за повторно провеждане на публичен търг - паркинг

Заповед № 419/21.07.2016г. на Кмета на Община Трявна за повторно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем , за срок от 2 (две) години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: част от поземлен имот с идентификатор 73403.501.1407 по КККР на гр. Трявна - паркинг с площ от 980 кв.м.


01.07.2016
Процедура за провеждане на търг

Заповед № 360/30.06.2016г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет стопански години на  имоти  от ОПФ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с обща площ 17,441 дка Заповед 360/30.06.2016г.


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif