Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
31.10.2016
Откривам процедури за провеждане на 5 (пет) броя публични търгове

Заповед №598 от 28.10.2016г.


17.10.2016
Заповед № 558/11.10.2016 г. за откриване процедури за провеждане на публични търгове

Заповед № 558/11.10.2016 г. за откриване процедури за провеждане на 2 (два) броя публични търгове с явно наддване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) стопански години на имоти от ОПФ - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както следва:ТЪРГ № 1:1.1. Имот № 135001 – нива в местността „ Рае - Юрта“, в землището на с. Фъревци, с площ 2.284 дка, категория на земята при неполивни условия 9 / девета /, скица на имота № К00706/ 10.08.2016 година, при граници и съседи:имот № 135020 – нива насл. на Цаньо Ангелов Койчев; имот № 135021 – нива насл. на...


05.10.2016
Заповед №550/05.10.2016 г. за провеждане на публичен търг

Заповед №550/05.10.2016 г. на Кмета на Община Трявна за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот, публична общинска собственост, представляващ: част от паянтова сграда с идентификатор 73403.501.1672.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС №7/25.04.2007г./ – стая към двора с полезна площ 8.48кв.м., находяща се на  II-ри етаж; стая към двора с полезна площ  8.10кв.м, находяща се на  II-ри етаж; стая към ул.”П.Р.Славейков” с полезна площ от 13.50кв.м., коридор и санитарно помещение...


19.08.2016
Заповед № 469/19.08.2016г. за провеждане на публичен търг

Заповед № 469/19.08.2016г. на Кмета на Община Трявна за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот общинска собственост за поставяне на банкомат


03.08.2016
Продажба на стоманена конструкция на едноетажен навес №2 гр. Трявна ул. Иванка Горова

З А П О В Е Д № 427 гр. Трявна, 28.07.2016  год.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2  от ЗОС, чл. 32, ал. 2,   ал. 3, чл. 37, ал. 1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №190/30.06.2016 год., Решение №191/30.06.2016 год.,   на Общински съвет – Трявна


03.08.2016
Продажба на 1бр. стоманена конструкция - на склад гр. Трявна ул. Иванка Горова

З А П О В Е Д № 426 гр. Трявна, 28.07.2016  год.На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2  от ЗОС, чл. 32, ал. 2,   ал. 3, чл. 37, ал. 1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №190/30.06.2016 год., Решение №191/30.06.2016 год.,    на Общински съвет – Трявна


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif