Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
09.03.2009
Младши вътрешен одитор-ръководител

Конкурс за длъжността "Младши вътрешен одитор-ръководител" на Общинска администрация – гр. Трявна


09.03.2009
Kонкурс за длъжността Младши специалист

Kонкурс за длъжността Младши специалист „Местно икономическо и устойчиво развитие” към Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие” при Община Трявна


06.03.2009
Секретар на МКБППМН

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „Секретар на МКБППМН” на Общинска администрация –гр. ТрявнаСПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „Секретар на МКБППМН” на Общинска администрация –гр. Трявна Възоснова на преценката конкурсната комисията назначена със Заповед №101/24.02.2009 год.РЕШИ:А) Допуска до конкурс за длъжността „Секретар на МКБППМН” на Община Трявна следните кандидати:1. Сашка Симеонова Кънева 2. Цаньо Стефанов СтоевПосочените кандидати трябва да представят писмена концепция на тема:«Превенция и противодействие на детското асоциално поведение на територията на община Трявна».Концепцията трябва да се представи до 17.00 часа на 20.03.2009 год. в стая...


16.02.2009
ОБЩИНА ТРЯВНА обявява конкурс

ОБЩИНА ТРЯВНА обявява конкурс за длъжността «СЕКРЕТАР на МКБППМН»« СЕКРЕТАР на МКБППМН » Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:Привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за нормалното им развитие и възпитание. Отговаря за организирането на социално превантивната и възпитателна дейност на територията на общината. Координира дейността на държавните органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 2.Минимални и специфични изисквания,предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:•    Минимална образователна степен- Бакалавър;•    Професионален опит –2 години;•    Минимален ранг...


12.12.2008
Заповед 708/11.12.2008

Заповед 708/11.12.2008 - конкурс за продажба на недвижим имот


07.11.2008
Заповед 640/07.11.2008

Заповед 640/07.11.2008 - конкурс за отдаване под наем


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif