Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
30.03.2009
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Младши специалист "Гражданска защита"


16.03.2009
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ „ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА” КЪМ ОБЩИНА ТРЯВНАОБЩИНА ТРЯВНАОБЯВЯВА ПОДБОРПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТАМЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ „ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА” КЪМ ОБЩИНА ТРЯВНАИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:•    Образование – средно;•    Професионална област – икономика, машиностроене, електротехника, строителство, металообработване;•    Професионален опит : не по-малко от 2 (две) години.Допълнителна квалификация (обучение):•    Компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet;. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:•    заявление за участие в подбора;•    автобиография /CV/;•    копие от диплома за завърешено образование;•    копие от документ за професионален стаж;•    свидетелство за съдимост;•    копие от документ за компютърна грамотност; •    ксерокопие от др. документи, доказващи допълнителни компетентности, които по...


09.03.2009
Младши вътрешен одитор-ръководител

Конкурс за длъжността "Младши вътрешен одитор-ръководител" на Общинска администрация – гр. Трявна


09.03.2009
Kонкурс за длъжността Младши специалист

Kонкурс за длъжността Младши специалист „Местно икономическо и устойчиво развитие” към Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие” при Община Трявна


06.03.2009
Секретар на МКБППМН

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „Секретар на МКБППМН” на Общинска администрация –гр. ТрявнаСПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „Секретар на МКБППМН” на Общинска администрация –гр. Трявна Възоснова на преценката конкурсната комисията назначена със Заповед №101/24.02.2009 год.РЕШИ:А) Допуска до конкурс за длъжността „Секретар на МКБППМН” на Община Трявна следните кандидати:1. Сашка Симеонова Кънева 2. Цаньо Стефанов СтоевПосочените кандидати трябва да представят писмена концепция на тема:«Превенция и противодействие на детското асоциално поведение на територията на община Трявна».Концепцията трябва да се представи до 17.00 часа на 20.03.2009 год. в стая...


16.02.2009
ОБЩИНА ТРЯВНА обявява конкурс

ОБЩИНА ТРЯВНА обявява конкурс за длъжността «СЕКРЕТАР на МКБППМН»« СЕКРЕТАР на МКБППМН » Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:Привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за нормалното им развитие и възпитание. Отговаря за организирането на социално превантивната и възпитателна дейност на територията на общината. Координира дейността на държавните органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 2.Минимални и специфични изисквания,предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:•    Минимална образователна степен- Бакалавър;•    Професионален опит –2 години;•    Минимален ранг...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif