Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
03.07.2009
Публичен търг

З А П О В Е Д№ 393гр.Трявна, 03.07.2009г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 и ал.2, чл.102 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 77/30.06.2009г. на Общински съвет ТрявнаО Т К Р И В А М1. Процедура за отдаване под наем,чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 1 (една) година за имот, частна общинска собственост, представляващ : масивна едноетажна сграда - гараж със ЗП 73 кв.м., разположена в УПИ ХХХVІІ – 502,1334, кв.34 по ПУП – ЧИ на ЗРП, влязъл в сила...


01.06.2009
Подбор по документи

 Подбор по документи и събеседване за длъжността "Трудотерапевт" към Център за социална рехабилитация и интеграция дирекция "СДУР" при Община ТрявнаОБЩИНА ТРЯВНАОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА„ ТРУДОТЕРАПЕВТ” КЪМ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ДИРЕКЦИЯ „СДУР” ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Трудотерапията е метод, при който се ползва системно трудова дейност, съобразена с вида заболяване, фазите му и функционалното и психичното състояние на човека. Организацията на трудотерапевтичните мероприятия е свързана с индивидуалните възможности и личния избор на всяко лице. За успешното изпълнение на задълженията са необходими изградени умения за работа с деца и хора...


01.06.2009
Подбор по документи

Подбор по документи и събеседване за длъжността "Организатор компютърна зала" към Център за социална рехабилитация и интеграция дирекция "СДУР" при Община ТрявнаОБЩИНА ТРЯВНАОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА„ ОРГАНИЗАТОР КОМПЮТЪРНА ЗАЛА” КЪМ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ДИРЕКЦИЯ „СДУР” ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Организира на работата в компютърна зала на ЦСРИ, •    Притежава на технически познания и умения в администрирането на компютърни мрежи ;•    Открива и отстранява на хардуерни и софтуерни проблеми;•    Поддържа персоналните компютри и инсталирания софтуер: Windows, MS Office;•    Извършва индивидуална и групова работа с деца и хора със специфични...


23.04.2009
Резултати от конкурс

Резултати от конкурса за заемане на длъжността -Младши специалист "Местно икономическо и устойчиво развитие" към Дирекция " Стопански дейности и устойчиво развитие" в администрацията на Община ТрявнаО Б Щ И Н А Т Р Я В Н АП Р О Т О К О Л/Препис – извлечение /На 21.04.2009 год. от 14.00 часа в административната сграда на Община Трявна се проведе заседание на конкурсна комисия, назначена със Заповед № 191 / 08.04.2009 год , за провеждане на интервю с кандидатите за заемане на длъжността Младши специалист „Местно икономическо и устойчиво развитие” към Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие” в администрацията...


30.03.2009
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Младши специалист "Гражданска защита"


16.03.2009
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ „ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА” КЪМ ОБЩИНА ТРЯВНАОБЩИНА ТРЯВНАОБЯВЯВА ПОДБОРПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТАМЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ „ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА” КЪМ ОБЩИНА ТРЯВНАИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:•    Образование – средно;•    Професионална област – икономика, машиностроене, електротехника, строителство, металообработване;•    Професионален опит : не по-малко от 2 (две) години.Допълнителна квалификация (обучение):•    Компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet;. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:•    заявление за участие в подбора;•    автобиография /CV/;•    копие от диплома за завърешено образование;•    копие от документ за професионален стаж;•    свидетелство за съдимост;•    копие от документ за компютърна грамотност; •    ксерокопие от др. документи, доказващи допълнителни компетентности, които по...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif