Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
30.11.2009
Подбор по документи

Подбор по документи и събеседване за длъжността – „Организатор компютърна зала ” – ЦСРИ дирекция „ СДУР” - протоколП Р О Т О К О Л/препис/Днес, 30.11.2009 год. от 14.00 часа в административната сграда на Община Трявна се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 576 / 23.10.2009 год , свързана с обявения подбор по документи и събеседване за длъжността – „Организатор компютърна зала ” – ЦСРИ дирекция „ СДУР” в администрацията на Община Трявна . На заседанието присъстваха: Председател: Георги Пенчев Пенчев – Заместник кмет на Община Трявна;Членове: инж. Ваня Минчева Стоянова- Секретар на Община Трявна;инж. Румяна Бонев...


16.11.2009
Публичен търг

ОБЩИНА ТЯВНАЗ А П О В Е Д№ 616гр.Трявна, 13.11.2009г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.88,ал.1 иал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 127/29.10.2009г.и Решение № 132/12.11.2009г. на Общински съвет ТрявнаНАРЕЖДАМІ. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години в пакет на следните имоти,частна общинска собственост:1. Лятна градина с обособени кухня и санитарни помещения с обща площ от 236.26 кв.м от урегулиран поземлен имот V-1673, в квартал 17 по плана на гр.Трявна - „Калинчева къща”(АОС...


26.10.2009
Конкурс

Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години - занаятчийска работилница към Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, с площ 8,37 кв. м.З А П О В Е Д№ 575гр.Трявна, 23.10.2009 г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 и ал.2, чл.102 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 120/12.10.2009г. на Общински съвет ТрявнаО Т К Р И В А М:1. Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на част от имот, публична общинска...


26.08.2009
Tърг с явно наддаване

Tърг с явно наддаване на недвижими имоти в землището на с. Бижовци: 042009, 042012 ЕКАТТЕ 04025


07.08.2009
Публичен неприсъствен

„ЗОРА”ЕООД/в ликвидация/-гр.ТрявнаУл.Ангел Кънчев № 89Тел. 0677 2529ОБЯВАГеорги Коларов-ликвидатор на „ЗОРА”ЕООД/в ликвидация/-гр.Трявна, на основание чл.268, ал. 1 от ТЗ, обявява публичен неприсъствен търг за продажба на активи на дружеството, при следните условия и изискавания:1. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена за всяка една позиция поотделно е посочена в приложението към тръжната документация. Стъпката на наддаване е 5 на сто от началната тръжна цена.2. Вид на търга: с тайно наддаване в закрито заседание.3.Начин на плащане на цената: Плащането се извършва в български лева в касата на дружеството или по посочена в документацията банкова сметка Прехвърлянето на собствеността е след окончателно плащане на...


03.07.2009
Конкурс - част от имот

Конкурс - част от имот, частна общинска собственост: помещение и санитарен възелЗ А П О В Е Д№ 392гр.Трявна, 03.07.2009г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.21, ал.1 и ал.2, чл.102 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 73/30.06.2009г. на Общински съвет ТрявнаО Т К Р И В А М1. Процедура за отдаване под наем,чрез провеждане на публично оповестен конкурс за срок от три години на част от имот - частна общинска собственост, представляващ : помещение от 12 кв.м и санитарен възел от 4.5 кв.м. в постройка...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif