Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
26.08.2009
Tърг с явно наддаване

Tърг с явно наддаване на недвижими имоти в землището на с. Бижовци: 042009, 042012 ЕКАТТЕ 04025


07.08.2009
Публичен неприсъствен

„ЗОРА”ЕООД/в ликвидация/-гр.ТрявнаУл.Ангел Кънчев № 89Тел. 0677 2529ОБЯВАГеорги Коларов-ликвидатор на „ЗОРА”ЕООД/в ликвидация/-гр.Трявна, на основание чл.268, ал. 1 от ТЗ, обявява публичен неприсъствен търг за продажба на активи на дружеството, при следните условия и изискавания:1. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена за всяка една позиция поотделно е посочена в приложението към тръжната документация. Стъпката на наддаване е 5 на сто от началната тръжна цена.2. Вид на търга: с тайно наддаване в закрито заседание.3.Начин на плащане на цената: Плащането се извършва в български лева в касата на дружеството или по посочена в документацията банкова сметка Прехвърлянето на собствеността е след окончателно плащане на...


03.07.2009
Конкурс - част от имот

Конкурс - част от имот, частна общинска собственост: помещение и санитарен възелЗ А П О В Е Д№ 392гр.Трявна, 03.07.2009г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.21, ал.1 и ал.2, чл.102 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 73/30.06.2009г. на Общински съвет ТрявнаО Т К Р И В А М1. Процедура за отдаване под наем,чрез провеждане на публично оповестен конкурс за срок от три години на част от имот - частна общинска собственост, представляващ : помещение от 12 кв.м и санитарен възел от 4.5 кв.м. в постройка...


03.07.2009
Публичен търг

З А П О В Е Д№ 393гр.Трявна, 03.07.2009г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 и ал.2, чл.102 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 77/30.06.2009г. на Общински съвет ТрявнаО Т К Р И В А М1. Процедура за отдаване под наем,чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 1 (една) година за имот, частна общинска собственост, представляващ : масивна едноетажна сграда - гараж със ЗП 73 кв.м., разположена в УПИ ХХХVІІ – 502,1334, кв.34 по ПУП – ЧИ на ЗРП, влязъл в сила...


01.06.2009
Подбор по документи

 Подбор по документи и събеседване за длъжността "Трудотерапевт" към Център за социална рехабилитация и интеграция дирекция "СДУР" при Община ТрявнаОБЩИНА ТРЯВНАОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА„ ТРУДОТЕРАПЕВТ” КЪМ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ДИРЕКЦИЯ „СДУР” ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Трудотерапията е метод, при който се ползва системно трудова дейност, съобразена с вида заболяване, фазите му и функционалното и психичното състояние на човека. Организацията на трудотерапевтичните мероприятия е свързана с индивидуалните възможности и личния избор на всяко лице. За успешното изпълнение на задълженията са необходими изградени умения за работа с деца и хора...


01.06.2009
Подбор по документи

Подбор по документи и събеседване за длъжността "Организатор компютърна зала" към Център за социална рехабилитация и интеграция дирекция "СДУР" при Община ТрявнаОБЩИНА ТРЯВНАОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА„ ОРГАНИЗАТОР КОМПЮТЪРНА ЗАЛА” КЪМ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ДИРЕКЦИЯ „СДУР” ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Организира на работата в компютърна зала на ЦСРИ, •    Притежава на технически познания и умения в администрирането на компютърни мрежи ;•    Открива и отстранява на хардуерни и софтуерни проблеми;•    Поддържа персоналните компютри и инсталирания софтуер: Windows, MS Office;•    Извършва индивидуална и групова работа с деца и хора със специфични...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif