Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
10.03.2010
Публичен търг

З А П О В Е Д№ 127гр.Трявна, 25.03.2010 г.На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал.1, ал. 2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка Решение №18/25.02.2010 год. на Общински съвет – Трявна Н А Р Е Ж Д А М:І. Откривам процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот VІ-1334, отреден за спортен комплекс, в квартал 34 по плана на град Плачковци, с площ от 11 504...


10.03.2010
Публичен търг

З А П О В Е Д№ 126гр.Трявна, 25.03.2010 г.На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал.1, ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение №20/25.02.2010 год. на Общински съвет – Трявна О Т К Р И В А М:І. Откривам процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Престой, община Трявна и представляващ: Урегулиран поземлен имот І – жилищно строителство в квартал 12 а, по плана на...


16.02.2010
Подбор по документи

Подбор по документи и събеседване за длъжността "Рехабилитатор" към център за социална рехабилитация и интеграцияОБЩИНА ТРЯВНАОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА„ РЕХАБИЛИТАТОР” КЪМ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ДИРЕКЦИЯ „СДУР” ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Рехабилитаторът организира и провежда рехабилитационните мероприятия в залата за лечебна физкултура- извършва процедури на масажи, консултира по превенция и третиране на проблеми с костната и мускулната система.Поддържане на физическия тонус при хронични заболявания, перманентно провеждане на нужните рехабилитационни мероприятия при деца с трайни увреждания.Организиране на трудотерапия, теренолечение с цел въздействие върху психологичните и интеграционните затруднения на хора с...


20.01.2010
Допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪКс допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „Рехабилитатор” на Общинска администрация – гр. ТрявнаВъз основа на преценката на комисията назначена със Заповед №23/15.01.2010 год., свързана с проверка на документите и подбора на кандидатите за заемане на длъжността "Рехабилитатор" към "Център за социална рехабилитация и интеграция" при Дирекция "Стопански дейности и устойчиво развитие" в администрацията на Община Трявна.РЕШИ:1. НЕ ДОПУСКА до участие в подбора за длъжността "Рхабилитатор" към "Център за социална рехабилитация и интеграция" на Община Трявна следният кандидат:1. Теменуга Петрова Згрипарова - Вх.№ 3100 205/15.01.20120 г.20.01.20120г. за участие в конкурса за длъжността „Рехабилитатор” на Общинска администрация...


23.12.2009
Подбор по документи

Подбор по документи и събеседване за длъжността "Рехабилитатор" към Център за социална рехабилитация и интеграцияОБЩИНА ТРЯВНАОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА„ РЕХАБИЛИТАТОР” КЪМ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ДИРЕКЦИЯ „СДУР” ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Рехабилитаторът организира и провежда рехабилитационните мероприятия в залата за лечебна физкултура и процедурите свързани с компетентността на медицинското лице.Поддържане на физическия тонус при хронични заболявания, перманентно провеждане на нужните рехабилитационни мероприятия при деца с трайни увреждания.Организиране на трудотерапия, теренолечение с цел въздействие върху психологичните и интеграционните затруднения на хората с увреждания.Разработване на различни съчетания от процеси и сеанси...


01.12.2009
Събеседване с кандидата

Събеседване с кандидата за заемане на длъжността - „Организатор компютърна зала”” към „Център за социална рехабилитация и интеграция” при Дирекция „ СДУР” на Община ТрявнаП Р О Т О К О Л/препис- извлечение/Днес, 01.12..2009 год. от 16.00 часа в административната сграда на Община Трявна се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 576/ 23.10.2009 год , за провеждане на събеседване с кандидата за заемане на длъжността - „Организатор компютърна зала”” към „Център за социална рехабилитация и интеграция” при Дирекция „ СДУР” на Община Трявна. На заседанието присъстваха: Председател: Георги Пенчев Пенчев – Заместник кмет на Община Трявна;Членове: инж. Ваня...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif