Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
01.06.2010
Местна инициативна група Трявна-Дряново

Сдружение „Местна инициативна група Трявна-Дряново – земя на майстори” обявява конкурс за АСИСТЕНТОБЯВАСдружение „Местна инициативна група Трявна-Дряново – земя на майстори” е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, с основна цел управление на стратегия за местно развитие /СМР/.Във връзка с бъдещата си дейност Сдружението обявява конкурс за АСИСТЕНТ. Изисквания към кандидатите:- образователна степен „бакалавър”,- професионална област – „икономист”, „инженер”, „филолог”,„хуманитарна насоченост” и др.,- владеенето на английски език е препоръчително,- отлична компютърна грамотност,- способност да работи ефективно в екип.Преки задължения:- координира работата между Изпълнителния директор, експертите по прилагане на СМР и счетоводителя,- следи и регистрира кореспонденцията между Сдружението и...


01.06.2010
Местна инициативна група Трявна-Дряново

Сдружение „Местна инициативна група Трявна-Дряново – земя на майстори” обявява конкурс за ЕКСПЕРТ по прилагане на СМРОБЯВАСдружение „Местна инициативна група Трявна-Дряново – земя на майстори” е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, с основна цел управление на стратегия за местно развитие /СМР/.Във връзка с бъдещата си дейност Сдружението обявява конкурс за ЕКСПЕРТ по прилагане на СМР. Изисквания към кандидатите:- висше образование, степен „магистър”,- професионална област – „икономист”, - професионален опит – най-малко 2 години,- ползването на английски език е предимство,- отлична компютърна грамотност,- способност да работи ефективно в екип,- шофьорска книжка.Преки задължения:- информира, консултира и подпомага подготовката на...


01.06.2010
Местна инициативна група Трявна-Дряново

Сдружение „Местна инициативна група Трявна-Дряново – земя на майстори” обявява конкурс за СЧЕТОВОДИТЕЛСдружение „Местна инициативна група Трявна-Дряново – земя на майстори” е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, с основна цел управление на стратегия за местно развитие /СМР/.Във връзка с бъдещата си дейност Сдружението обявява конкурс за СЧЕТОВОДИТЕЛ. Изисквания към кандидатите:-    висше образование, степен „бакалавър”,-    специалност „Счетоводство и контрол” или „Финанси”,-    ползването на английски език е предимство,-    отлична компютърна грамотност,-    способност да работи ефективно в екип.Преки задължения:-    организира, ръководи и контролира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол на Сдружението,-    съставя тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси,...


01.06.2010
Местна инициативна група Трявна-Дряново

Сдружение „Местна инициативна група Трявна-Дряново – земя на майстори” обявява конкурс за ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОРОБЯВАСдружение „Местна инициативна група Трявна-Дряново – земя на майстори” е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, с основна цел управление на стратегия за местно развитие /СМР/.Във връзка с бъдещата си дейност Сдружението обявява конкурс за ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. Изисквания към кандидатите:- висше образование, степен „магистър” ,- професионален опит – най-малко 5 години,- наличие на опит в управление на финансови средства за реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 000 лв. – най-малко 2 години,- наличие на опит в реализирането на проекти,- владеене на...


09.04.2010
Заповед № 151

Заповед № 151/09.04.2010г. Конкурс - отдаване под наем на имоти в землището на с. БижовциЗ А П О В Е Д№ 151гр.Трявна, 09.04.2010г.На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 41/25.03.2010г. на Общински съвет ТрявнаНАРЕЖДАМІ. Откривам процедура за отдаване под наем в пакет, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за срок от 5 (пет) години на следните имоти, частна общинска собственост, представляващи : 1.Имот № 042009 по плана за земеразделяне, в землището на с. Бижовци с ЕКАТТЕ 04025, Община...


26.03.2010
Публичен търг

З А П О В Е Д№ 125гр.Трявна, 25.03.2010 г.На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал.1, ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 19/25.02.2010 год. на Общински съвет – Трявна О Т К Р И В А М:І. Откривам процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ХVІ-840, отреден за индивидуално жилищно строителство, в квартал 83, по плана на гр. Трявна, с площ на имота...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif