Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
18.11.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти


10.11.2016
Заповед № 616/03.11.2016 г. за откриване на процедури за провеждане на публични търгове

Заповед № 616/03.11.2016 г. относно откриване процедури за провеждане на 2 (два) броя публични търгове с явно наддаване, за стопанската 2016-2017 година, на имоти от ОПФ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ


31.10.2016
Откривам процедури за провеждане на 5 (пет) броя публични търгове

Заповед №598 от 28.10.2016г.


17.10.2016
Заповед № 558/11.10.2016 г. за откриване процедури за провеждане на публични търгове

Заповед № 558/11.10.2016 г. за откриване процедури за провеждане на 2 (два) броя публични търгове с явно наддване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) стопански години на имоти от ОПФ - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както следва:ТЪРГ № 1:1.1. Имот № 135001 – нива в местността „ Рае - Юрта“, в землището на с. Фъревци, с площ 2.284 дка, категория на земята при неполивни условия 9 / девета /, скица на имота № К00706/ 10.08.2016 година, при граници и съседи:имот № 135020 – нива насл. на Цаньо Ангелов Койчев; имот № 135021 – нива насл. на...


05.10.2016
Заповед №550/05.10.2016 г. за провеждане на публичен търг

Заповед №550/05.10.2016 г. на Кмета на Община Трявна за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот, публична общинска собственост, представляващ: част от паянтова сграда с идентификатор 73403.501.1672.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС №7/25.04.2007г./ – стая към двора с полезна площ 8.48кв.м., находяща се на  II-ри етаж; стая към двора с полезна площ  8.10кв.м, находяща се на  II-ри етаж; стая към ул.”П.Р.Славейков” с полезна площ от 13.50кв.м., коридор и санитарно помещение...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif