Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
07.06.2017
Заповед № 330/07.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед № 330/07.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години  на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: помещение №7 /дърворезба/, находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ - Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


10.05.2017
Заповед № 262/10.05.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед № 262/10.05.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години  на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: седем помещения, находящи се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ - Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7


20.04.2017
Заповед № 228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на имот частна общинска собственост помещение с полезна площ от 15.18 кв.м, намиращо се на партера в сграда с идентификатор  73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – гр.Трявна, ул.”Лясков дял” № 1 - Информационен пункт на аптека.Заповед 228/20.04.2017 г.


22.03.2017
Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот представляващ: ПИ 02563.522.19 местност "Новаковско дере" землище Бангейци

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал. 1, ал. 2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №12/25.01.2017 год.  и  Решение №31/22.02.2017 год. на Общински съвет – Трявна


28.12.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

за обекти:  №1701, отдел: 150 ”ш” №1702, отдел: 161 ”я” №1703,  отдел: 309 ”д1”  


22.11.2016
Заповед № 648/17.11.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 648/17.11.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване стопанската 2016-2017 години на имоти от ОПФ - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с обща площ 15,457 дка.


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif