Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
03.07.2012
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 118

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 118, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО НА 25.06.2012 г., ПРОТОКОЛ № 12 може да свалите от тук.


02.07.2012
Обявление за одобрен ПУП

Община Трявна съобщава, че в бр. 49 от 29.06.2012 г. на Държавен вестник е обнародвано Решение № 98 от 29.05.2012 г. на Общински съвет- гр. Трявна с което е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване и план за регулация за частично изменение на ЗРП на гр. Трявна на улици с идентификатори ПИ 73403.501.2813, ПИ 73403.501.2977, ПИ 73403.501.2814 и ПИ 73403.501.2328 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна от осова точка 383 до осова точка 393 и осова точка 459 до осова точка 457а, южно от кв.113, образуване на нови УПИ ІХ-228- за жилищно застрояване от кв.113,...


02.07.2012
Ръководството на община Трявна напомня

Във връзка с настъпване на пожароопасния сезон , повишаване на температурите , засушаването, зачестилите пожари на територията на страната и с цел предотвратяването им, ръководството на община Трявна напомня някои от задълженията и отговорностите на своите граждани, ръководители, собственици на фирми, наематели или ползватели на обекти и собственици, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи, съгласно Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на Общински съвет - Трявна :1. Забранява се изгарянето на стърнища , суха трева и отпадъци от слогове , крайпътни ивици, тревни площи и отпадъци в свободни площи на територята на град Трявна и кметствата на територията на...


13.12.2011
Обява относно набиране и комплектуване на доброволният резерв на Българската армия

На основание Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и Правилника за Прилагане на Закона за резерва на република България, Заповед №OX-541/07.08.2012 година на Министъра на отбраната публикуваме следната информация за гражданите...


26.11.2008
СРЕЩА НА КМЕТА

СРЕЩА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПЛАНИНСКАТА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА - ТРЯВНАПо повод 75 годишнината от създаването на Планинската спасителна служба, кметът на община Трявна - инж. Драгомир Николов се срещна с членове на отряда на ПСС при БЧК - Трявна. На срещата планинските спасители изразиха задоволство от досегашната съвместна работа с ръководството на общината и бяха набелязани мерки за бъдещи съвместни действия. Членовете на отряда подариха възпоменателна чаша и фланелка на кмета на общината, а от своя страна градоначалникът им подари значки с герба на общината.


26.11.2008
ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ

На 27.11.2008 г. от 14:00 часа в зала 402 на община Трявна ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на имоти частна общинска собственост, представляващи кабинети и манипулационни към тях, находящи се в бивша "Поликлиника" - гр. Трявна.На 28.11.2008 г. от 15:00 часа в зала 402 на община Трявна ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване на част от имот частна общинска собственост - помещение от 121 кв. м. от Леярна, находяща се в поземлен имот 1157 от кв. 61 по действащия ПУП на гр. Трявна.


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif