Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

03.07.2009
Публичен търг

З А П О В Е Д
№ 393
гр.Трявна, 03.07.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 и ал.2, чл.102 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 77/30.06.2009г. на Общински съвет Трявна
О Т К Р И В А М

1. Процедура за отдаване под наем,чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 1 (една) година за имот, частна общинска собственост, представляващ : масивна едноетажна сграда - гараж със ЗП 73 кв.м., разположена в УПИ ХХХVІІ – 502,1334, кв.34 по ПУП – ЧИ на ЗРП, влязъл в сила със Заповед № 129 / 04.03.2008г. / идент. с УПИ V, в кв.34 по стария план от 1987 г. / при граници на УПИ ХХХVІІ – 502,1334: от две страни улична регулация, от две страни УПИ V – 501, 502,при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена – 123.37 лв. без ДДС.
1.2 Стъпка на наддаване – 12.00 лв.
1.3 Наемателят да извърши за своя сметка необходимите ремонтни работи.
2. Утвърждавам тръжна документация,която е на стойност 50.00 лева без ДДС и се закупува от стая № 102 в Община Трявна, всеки работен ден до 17.00 часа на 17.07.2009 год. срещу квитанция за внесена сума от касата на Общината.
Депозит за участие в търга – трикратния размер на началната месечна тръжна цена в размер на 370.11 лв. се внася в стая № 307 на Общината до 16.00 часа на 21.07.2009г.
Необходимите документи за участие, които са конкретизирани в тръжната документация се внасят в деня и часа на провеждане на публичния търг.
Публичният търг ще се проведе на 22.07.2009г. от 14.00 ч. в сградата на Община Трявна.
При непровеждане на публичния търг ще се проведе повторен публичен търг при същите условия на 29.07.2009 год. на същото място и час. Документи за участие ще се закупуват до 17.00 часа 24.07.2009год. Депозитът ще се внася до 16.00 часа на 28.07.2009 год.
Препис от заповедта да се връчи на Дирекция СДУР, Дирекция Финансово – счетоводно и административно обслужване за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед подлежи на публикуване в местен вестник и на интернет страницата на общината.Същата да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация.


ИНЖ. ДРАГОМИР НИКОЛОВ,
Кмет на община Трявна

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif