Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

19.08.2010
З А П О В Е Д № 371

ОБЩИНА ТРЯВНА

З А П О В Е Д
№ 371
гр. Трявна 18.08.2010г.


На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 44 от 29.04.2010г., Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Трявна за закупуване на рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ»Д-р Т. Витанов» ЕООД и чл. 14 ал. 1 т. 2, чл. 16 ал. 8 и чл. 25 ал. 1 от ЗОП

Р Е Ш И Х:

Да се проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:
“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, на дигитална система за графично скопична рентгенова диагностика, състояща се от:
1.Стационарен графично-скопичен рентгенов апарат – нов произведен след 01.06.2010година.
2.Дигитализираща система за компютърна радиография с работна станция -(CR)-нова.
3.Система за архивиране, постпроцесинг, трансфер и печат на медицински образи с втора работна станция - нова.
4.Сух лазерен принтер - нов.
5.Оловно стъкло 60/80см.,
както и лицензиране, обучение на медицинския персонал за работа и гаранционно техническо обслужване съгласно нормативните изисквания и проектната документация, и изработка и изпълнение на съответната документация за лъчезащита и узаконяване пред компетентните държавни органи за нуждите на МБАЛ”Д-р Теодоси Витанов” ЕООД- Община Трявна чрез финансов лизинг”

О Д О Б Р Я В А М:

Обявлението по чл. 25 ал. 1 от ЗОП и документацията за участие в откритата процедура, които представляват неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 25 ал. 1 от ЗОП Решението и Обявлението да се изпратят до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид при условията и по реда на ППЗОП.
На основание чл. 27 ал. 2 от ЗОП Обявлението за обществената поръчка да се изпрати за обнародване в електронната страница на Държавен вестник.
На основание чл.120 и сл. от ЗОП заповедта за откриване на процедурата на обществената поръчка подлежи на обжалване в 10 дневен срок от публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.


ИНЖ. ДРАГОМИР НИКОЛОВ,
Кмет на община Трявна

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif