Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

19.08.2010
Заповед № 362

ОБЩИНА ТРЯВНА

З А П О В Е Д
№ 362
гр.Трявна,11.08.2010 г.


На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 39, ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки и резултатите от протокол № 1 на комисия, назначена със заповед № 359/10.08.2010г., във връзка с разглеждане и оценка на подадените оферти в откритата процедура по ЗОП за обществена поръчка с предмет:”Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране, обучение на медицинския персонал за работа и гаранционно техническо обслужване на дигитален рентгенов апарат за графия и скопия, както ремонт и оборудване на командното и процедурното помещение, съгласно нормативните изисквания и проектната документация и изработка и изпълнение на съответната документация за лъчезащита и узаконяване пред компетентните държавни органи за нуждите на МБАЛ”Д-р Теодоси Витанов” ЕООД- община Трявна чрез финансов лизинг”, открита с решение № 253/08.06.2010г. на Кмета на община Трявна и публикувано решение и обявление в сайта на Агенцията по обществени поръчки и обявлението в Държавен вестник

П Р Е К Р А Т Я В А М:


1.    Процедурата за възлагане на обществена поръчка поради това, че не е подадена нито една оферта от участник, закупил тръжната документация в определения срок.
2.    На основание на чл. 5 ал. 1 т. / в/ от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки Решението за прекратяване на процедурата да се изпрати до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществени поръчки и в електронен вид при условията и по реда на ППЗОП.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.


ИНЖ. ДРАГОМИР НИКОЛОВ,
Кмет на община Трявна

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif