Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

05.08.2010
Обществена поръчка

З А П О В Е Д

№.348
Трявна, 05.08.2010 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14 ал.1 т.3, чл.16 ал.8 и чл.25 ал.1 от ЗОП и във връзка с необходимостта от зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в Община Трявна през зимния сезон 2010/2011 г.


Р Е Ш И Х:


Да се проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „ Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в Община Трявна през зимния сезон 2010/2011 г.”


О Д О Б Р Я В А М:


Обявлението по чл. 25 ал.1 от ЗОП и документацията за участие в откритата процедура, които представляват неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 25 ал.1 от ЗОП Решението и Обявлението да се изпратят до Агенцията по обществени поръчки и вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид при условията и по реда на ППЗОП.
На основание чл.27 ал.2 от ЗОП Обявлението за обществената поръчка да се изпрати за обнародване в електронната страница на Държавен вестник.
Заповедта за възлагане на обществена поръчка на основание чл.120 от ЗОП подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението – от получаване на документацията.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
ИНЖ. ДРАГОМИР НИКОЛОВ
Кмет на община ТрявнаСъгласувал:
Елена Колева – юрист

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif