Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

13.05.2010
Процедура чрез открит конкурс

З А П О В Е Д
№ 170 / 22.04.2010
гр.Трявна,


Във връзка с изпълнение на Договор № 07/322/00073/23.10.2009г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФ РСР) за реализация на проект „Реконструкция и модернизация на улица „Панорама”, осигуряваща транспортен достъп до квартал „Лясков дял”, МБАЛ „Д-р Т. Витанов” и хотелски комплекси: „Калина палас”, „Панорама” и „Бръшлян”,

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, чл. 3, ал.2, чл.5, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)

РЕШИХ:


Откривам процедура чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет „Реконструкция и модернизация на улица „Панорама”, осигуряваща транспортен достъп до квартал „Лясков дял”, МБАЛ „Д-р Т. Витанов” и хотелски комплекси: „Калина палас”, „Панорама” и „Бръшлян”.

ОДОБРЯВАМ:


Обявлението по чл. 6, ал. 1 от НВМОП и документацията за участие в процедурата, които представляват неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл.5, ал.2 от НВМОП, Решението и Обявлението да се изпратят до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид при условията и по реда на ППЗОП.
На основание чл.6, ал.1 от НВМОП Обявлението за малката обществена поръчка се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал.7 от ЗОП и се изпраща за вписване в регистъра на обществените поръчки.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.


ИНЖ. ДРАГОМИР НИКОЛОВ,
Кмет на община Трявна

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif