Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

07.05.2009
Процедура за избор на изпълнител

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 2а от Наредбата за малки обществени поръчки /НВМОП/ във връзка с чл. 14 ал. 7 от Закона за обществени поръчки

Р Е Ш И Х:

Откривам процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка: обект "Изграждане на соларна система в "Социален комплекс" - гр. Трявна. Предмета на обществената поръчка включва доставка и монтаж на група слънчеви колектори вакуумен тип, бойлер и помпи за осигуряване на топла вода за Дома за стари хора, кухнята и административната част на сградата, в която се намират горепосочените консуматори на топла вода.
Обектът ще се изпълни съгласно изготвената количествена сметка по позиции за отделните видове строително-монтажни работи.
Да се съберат най-малко три писмени оферти от юридически лица, регистрирани по търговския закон за изпълнение на предвидените СМР в количествена сметка.
Оценката на представените в срок до 12.00 часа на 15.05.2009 год. офертни предложения да се извърши на база най-ниска цена.
Събирането, разглеждането и оценяването на получените офертни предложения да се извърши на 15.05.2009г. от 14.00 часа от комисия в състав:
Председател: Георги Пенчев Пенчев - зам. кмет на община Трявна
и членове:
Елена Колева - Юрист
инж. Георги Ковачев - директор на дирекция ТСУ
инж. Румяна Цанева - директор на дирекция "Стопански дейности и устойчиво развитие"
инж. Васил Янкулов - експерт при МТСП
Комисията следва да прецени дали офертите отговарят на условията на чл. 2а, ал. 2 от НВМОП.
Комисията да състави протокол за констатациите, изводите и оценката на получените офертни предложения, който да ми бъде представен в петдневен срок, считано от датата за подаване на същите 20.05.2009г.

Препис от настоящата заповед да се връчи на председателя и членовете на комисията за сведение и изпълнение.

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif