Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

03.07.2017
Заповед № 365/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем

Заповед № 365/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години  на  имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение с полезна площ 20.00 кв.м. и санитарен възел с площ 4.80кв.м., находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор   73403.501.1386.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, ( АОС №1/23.02.2006г.) гр. Трявна, ул.”П.Р.Славейков” № 2.

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif