Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

03.07.2017
Заповед № 366/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 366/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот с площ 2 (два) кв.м. от имот, частна общинска собственост представляващ: сграда с идентификатор 73403.501.1166.3: застроена площ 181кв.м, брой етажи 2, предназначение: Сграда за култура и изкуство, попадаща в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1166 по КК и КР на гр. Трявна, одобрени със заповед РД-18-21 от 12.05.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София, целия с площ 13539 кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; при граници на ПИ: 73403.501.1400, 73403.501.1401, 73403.501.2829, 73403.501.2828, 73403.501.2330, 73403.501.2759, 73403.501.2671  (АОС№118/30.08.2011г.),  съгласно схема №56/21.07.2016г. за разполагане на банкомат  по плана на гр.Трявна.

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif