Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

07.06.2017
Заповед № 330/07.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед № 330/07.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години  на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: помещение №7 /дърворезба/, находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ - Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif