Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

20.04.2017
Заповед № 228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на имот частна общинска собственост помещение с полезна площ от 15.18 кв.м, намиращо се на партера в сграда с идентификатор  73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – гр.Трявна, ул.”Лясков дял” № 1 - Информационен пункт на аптека.

Заповед 228/20.04.2017 г.

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif