Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

17.10.2016
Заповед № 558/11.10.2016 г. за откриване процедури за провеждане на публични търгове

Заповед № 558/11.10.2016 г. за откриване процедури за провеждане на 2 (два) броя публични търгове с явно наддване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) стопански години на имоти от ОПФ - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както следва:
ТЪРГ № 1:
1.1. Имот № 135001 – нива в местността „ Рае - Юрта“, в землището на с. Фъревци, с площ 2.284 дка, категория на земята при неполивни условия 9 / девета /, скица на имота № К00706/ 10.08.2016 година, при граници и съседи:
имот № 135020 – нива насл. на Цаньо Ангелов Койчев; имот № 135021 – нива насл. на Никола Илиев Денев; имот № 000330 – полски път на Община Трявна; имот № 135002 – нива насл. на Мария Костадинова Кожухарова.
ТЪРГ № 2:
Земи с обща площ 9,603 дка:
1.1. Имот № 024009 – нива в местността „Ней-двата тръна“, в землището на с. Радевци, с площ 8.203 дка, категория на земята при неполивни условия 9 / девета /, скица на имота № К02010/ 10.08.2016 година, при граници и съседи:
имот № 023001 – ливада насл. на Дона Челчева Кънчев; имот № 024007 – нива насл. на Боньо Петков Цонев; имот № 024008 – полски път на община Трявна; имот № 024010 – нива насл. на Цаньо Ненков Кънчев; имот № 023002 – ливада насл. на Рада и Рачо Николов Станчев.
1.2. Имот № 024003 – нива в местността „Ней-двата тръна“, в землището на с. Радевци, с площ 1.400 дка, категория на земята при неполивни условия 9 / девета /, скица на имота № К02011/ 10.08.2016 година, при граници и съседи:
имот № 024004 – нива насл. на Кънчо Ненков Кънчев; имот № 023001 – ливада насл. на Дона Челчева Кънчев; имот № 024002 – нива насл. на Ненко Цанев Кортенов; имот № 024008 – полски път на община Трявна.

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif