Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

05.10.2016
Заповед №550/05.10.2016 г. за провеждане на публичен търг

Заповед №550/05.10.2016 г. на Кмета на Община Трявна за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот, публична общинска собственост, представляващ: част от паянтова сграда с идентификатор 73403.501.1672.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС №7/25.04.2007г./ – стая към двора с полезна площ 8.48кв.м., находяща се на  II-ри етаж; стая към двора с полезна площ  8.10кв.м, находяща се на  II-ри етаж; стая към ул.”П.Р.Славейков” с полезна площ от 13.50кв.м., коридор и санитарно помещение с обща площ  6.25кв.м. от втори етаж. 
Имотът (помещенията) да се използват за упражняване и популяризиране на   традиционния български занаят- изработване на народни носии.

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif