Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

01.06.2009
Подбор по документи

 Подбор по документи и събеседване за длъжността "Трудотерапевт" към Център за социална рехабилитация и интеграция дирекция "СДУР" при Община Трявна

ОБЩИНА ТРЯВНА

ОБЯВЯВА ПОДБОР
ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ ТРУДОТЕРАПЕВТ”
КЪМ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „СДУР” ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА.


КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Трудотерапията е метод, при който се ползва системно трудова дейност, съобразена с вида заболяване, фазите му и функционалното и психичното състояние на човека. Организацията на трудотерапевтичните мероприятия е свързана с индивидуалните възможности и личния избор на всяко лице. За успешното изпълнение на задълженията са необходими изградени умения за работа с деца и хора с увреждания, за работа в екип,

Трудотерапевта трябва:
- Да притежава много добри комуникативни умения;
- Да притежава умения за работа с хора с увреждания и деца в риск;
- Да има педагогически подход и способности при разработването на нови продукти;
- Да инициира и притежава умения за изработването на различни видове изделия от лесно
достъпни материали;
- Да може да подготвя групови и индивидуални занимания по трудотерапия с цел развиване
на уменията на различните целеви групи;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
-Изисквания за минимална степен на завършено образование: бакалавър;
-Предпочитана специалност, по която е придобито образованието : социални дейности; социални услуги; социална педагогика; педагогика; медицина; кинезитерапия и медицински специалности;
- Професионален опит : 1 година в областта на социалните услуги или медицината;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
-заявление за участие ;
-мотивационно писмо за желанията , нагласите и очакванията на кандидата ;
-Автобиография / CV/;
-Копие от диплома за завършено образование;
-Копие от документ за трудов стаж;
-Свидетелство за съдимост;
-Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
До 17.00 часа на 17.06. 2009 г.

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
стая №102, ет. І-ви в сградата на Община Трявна,
адрес: гр. Трявна ; ул. „ Ангел Кънчев” № 21

Обявата за подбора- съдържаща начина на провеждането му, изискванията към кандидатите, необходимите документи, срока и мястото за тяхното подаване - да бъде публикувана във вестник „Тревненска седмица” и интернет страницата на Община Трявна - www.obtryvna.org.
Дата на публикуване 01.06.2009 год

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif