Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

23.04.2009
Резултати от конкурс

Резултати от конкурса за заемане на длъжността -Младши специалист "Местно икономическо и устойчиво развитие" към Дирекция " Стопански дейности и устойчиво развитие" в администрацията на Община Трявна

О Б Щ И Н А Т Р Я В Н А

П Р О Т О К О Л

/Препис – извлечение /

На 21.04.2009 год. от 14.00 часа в административната сграда на Община Трявна се проведе заседание на конкурсна комисия, назначена със Заповед № 191 / 08.04.2009 год , за провеждане на интервю с кандидатите за заемане на длъжността Младши специалист „Местно икономическо и устойчиво развитие” към Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие” в администрацията на Община Трявна .

На заседанието присъстваха:
Председател: Георги Пенчев Пенчев – Заместник кмет на Община Трявна;
Членове: инж. Ваня Минчева Стоянова- Секретар на Община Трявна;
инж.Румяна Бонева Цанева -Директор Дирекция „СДУР”;
Еленка Колева Стефанова - Юрист на Община Трявна;
Росица Тодорова Малева - Главен специалист „ЧР”;

Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Запознаване на членовете на комисията с длъжностната характеристика за длъжността „Местно икономическо и устойчиво развитие” към Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие”.
2. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.
3. Класиране.
................................................................................................
По точка трета :

Въз основа на проведената процедура, бе извършено оценяване на представянето на всеки един кандидат, в резултат на което комисията класира кандидатите както следва:

НА ПЪРВО МЯСТО АНЕЛИЯ ХРИСТОВА СТОЙНОВА 107 ТОЧКИ
НА ВТОРО МЯСТО ДЕСИСЛАВА СВИЛЕНОВА КОСТАДИНОВА 91 ТОЧКИ
НА ТРЕТО МЯСТО ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ 80 ТОЧКИ
НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО КРАСИМИРА ВАСКОВА ИВАНОВА 46 ТОЧКИ
НА ПЕТО МЯСТО СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА 35 ТОЧКИ
НА ШЕСТО МЯСТО ХРИСТО АТАНАСОВ ДАНАЧЕВ 29 ТОЧКИ


С това дневния ред бе изчерпан и заседанието закрито.
.....................................................................................

Председател на конкурсната комисия:........................................
Георги Пенчев

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif