Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

16.03.2009
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ „ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА” КЪМ ОБЩИНА ТРЯВНА

ОБЩИНА ТРЯВНА


ОБЯВЯВА ПОДБОР

ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ „ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА” КЪМ ОБЩИНА ТРЯВНА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
•    Образование – средно;
•    Професионална област – икономика, машиностроене, електротехника,
строителство, металообработване;
•    Професионален опит : не по-малко от 2 (две) години.
Допълнителна квалификация (обучение):
•    Компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet;
.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
•    заявление за участие в подбора;
•    автобиография /CV/;
•    копие от диплома за завърешено образование;
•    копие от документ за професионален стаж;
•    свидетелство за съдимост;
•    копие от документ за компютърна грамотност;
•    ксерокопие от др. документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 25.03.2009 г.,
на адрес: :гр. Трявна, ул. „ Ангел Кънчев ” №21, ет. І-ви, стая 102 на Община Трявна
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или от писмено упълномощен представител, като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.
Екземпляр от заявлението за участие и копие от длъжностната характеристика се получават в ст. № 102 в сградата на община Трявна.

Обявата за конкурса - съдържаща начина на провеждането му, изискванията към кандидатите, необходимите документи, срока и мястото за тяхното подаване - да бъде публикувана във в. „Тревненска седмица”, ТВ- НЕТ Сателит- Трявна и интернет страницата на Община Трявна -www.obtryavna.org. и www.tryavna.bg .

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif